הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

בקשה לקבלת מידע (RFI)

 

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

בקשה לקבלת מידע (RFI)

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ (להלן: "החברה" מעוניינת לקבל מידע מפורט בקשר להקמת, הצבת והפעלת מתקני משחקים בחופי הים בעיר אשקלון, בשטח של עד 7 דונמים, בתקופת עונת הרחצה, כדלקמן:

1. סוגי המתקנים (לרבות מפרט טכני ומאפיינים), האישורים הנדרשים עפ"י כל דין למתקנים עצמם, להצבתם ולהפעלתם.
2. אופן הפעלת המתקנים מבחינת תחזוקה ומבחינה בטיחותית.
3. אופן השגת האישורים, לרבות רישוי עסקים, תכנון ובניה, מכון התקנים הישראלי וכיוצ"ב, וכן מידע אודות היבטים ביטוחיים.
4. יש לצרף תמונות, המחשות, מפרטים טכניים וכד' לצורך התרשמות מן המתקנים.

התנאים הכלליים להשתתפות בהליך:
1. ראשית, מובהר ומודגש כי הבקשה נועדה לקבלת מידע אודות הקמת, הצבת והפעלת מתקנים ואין בה הזמנה או הצעה להתקשרות חוזית כלשהיא והיא אינה בגדר מכרז או הליך מחייב אחר.
2. אין בבקשה זו כדי לחייב את החברה בכל עניין שהוא לביצוע הפרויקט או חלק ממנו.
3. הפנייה נועדה לקבלת מידע בלבד ובעקבותיה תשקול החברה את המשך פעילותה בהתאם לשיקולים מקצועיים ועניינים.
4. ככל שתחליט החברה בהמשך פעילותה על פרסום מכרז או כל הליך תחרותי אחר, יובהר כי השתתפות בהליך זה לא מהווה כל יתרון או העדפה כשלהי ואין בו ליצור כל מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לה. באם יפורסם מכרז תהיה רשאית החברה לשנות או להוסיף תנאים ודרישות והכל לפי שיקול דעתה המקצועי ובהתאם לצרכיה.
5. החברה לא תחויב ו/או תישא בהוצאות הכספיות הכרוכות באיסוף, הכנה, הגשה של המידע המבוקש ובכל פעולה אחרת הקשורה להליך זה, אשר יחולו על המשתתף בלבד ובכל מקום, לא יהיה זכאי בשום מקרה להחזר כספי או פיצוי כספי בגין הוצאותיו כאמור.
6. החברה תבחן את המידע שהתקבל ותעמוד לזכותה הרשות לפנות אל המשתתפים, כולם או חלקם, לצורך קבלת הבהרות, הדגמות, הצגת מצגות, או כל מידע נוסף שיידרש.
7. החברה תהיה רשאית להשתמש במידע שהתקבל ע"י המשתתף ללא כל תמורה ואף תהיה רשאית לכלול את המידע במסמכי דרישות לקבלת הצעת מחיר, כתיבת מפרט, מסמכי מכרז או כל הליך אחר, אם בכלל.
8. החברה תהיה רשאית להעביר את המידע שהתקבל ליועציה ולכל אדם אחר בהתאם לשיקול דעתה של החברה.
9. ניתן יהיה להגיש שאלות או בקשות הבהרה באמצעות הדואר האלקטרוני, עד ליום שלישי 30.05.2017, לכתובת: avital@chakal.co.il .
10. יש להגיש את המידע המבוקש לא יאוחר מיום רביעי 14.06.2017 בשעה 13:00, באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת המצוינת לעיל או במסירה ידנית במשרדי החברה, ברח' בת גלים 1, נמל המרינה, אשקלון.

בכבוד רב,

גלעד אורן, רו"ח
מנכ"ל החכ"ל