הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר היועצים והמתכננים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים

 

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
בת גלים 1, נמל המרינה, אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514


הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר היועצים והמתכננים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת את המעוניינים להגיש בקשה להיכלל במאגר יועצים ומתכננים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים וזאת בהתאם לתקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987.
על היועצים והמתכננים לעמוד בתנאי הסף המפורטים באתר החכ"ל בכתובת www.chakal.co.il. על המבקש להגיש את בקשתו באמצעות טופס הבקשה ונספחיו בלבד אותם ניתן להוריד מאתר החכ"ל.
יובהר כי החכ"ל אינה מתחייבת לקבל כל בקשה שתוגש במסגרת הזמנה זו ואישורה להצטרפות למאגר לא תהווה התחייבות להתקשרות חוזית עתידית. כמו כן, יודגש כי דיני המכרזים אינם חלים על הזמנה זו.
את הבקשה להיכלל במאגר היועצים של החכ"ל יש להגיש במסירה ידנית למשרדי החברה, לתוך תיבה מתאימה שתוצב במשרדי החברה, בצירוף כל תעודה, אישור ומסמך רלוונטי, לרבות המלצות, עד ליום ראשון 14.01.2018 בשעה 13:00.
יובהר כי מדובר בהזמנה נוספת ולכן יועצים שנטלו חלק בהזמנה מחודש 12/17 אינם נדרשים להגיש הצעתם בשנית.


בברכה,
יוסי דיין, עו"ד
מנכ"ל החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

מסמכי הבקשה