הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר היועצים והמתכננים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר היועצים והמתכננים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת את המעוניינים להגיש בקשה להיכלל במאגר יועצים ומתכננים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים וזאת בהתאם לתקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987.
על היועצים והמתכננים לעמוד בתנאי הסף המפורטים באתר החברה בכתובת www.chakal.co.il. על המבקש להגיש את בקשתו באמצעות טופס הבקשה ונספחיו בלבד אותם ניתן להוריד מאתר החברה.
יובהר כי החברה אינה מתחייבת לקבל כל בקשה שתוגש במסגרת הזמנה זו ואישורה להצטרפות למאגר לא תהווה התחייבות להתקשרות חוזית עתידית. כמו כן, יודגש כי דיני המכרזים אינם חלים על הזמנה זו.
את הבקשה להיכלל במאגר היועצים של החברה יש להגיש במסירה ידנית למשרדי החברה, לתוך תיבה מתאימה שתוצב במשרדי החברה, בצירוף כל תעודה, אישור ומסמך רלוונטי, לרבות המלצות, עד ליום שלישי 26.12.2017 בשעה 13:00.


בברכה,
החברה הכלכלית
לאשקלון בע"מ

הבהרה

מסמכי הבקשה מעודכן 19.12.2017