הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

הזמנה להגשת בקשות להצטרף למאגר היועצים והמתכננים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

הזמנה להגשת בקשות להצטרף למאגר היועצים והמתכננים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת את המעוניינים להגיש בקשה להצטרף למאגר יועצים ומתכננים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים וזאת בהתאם לתקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987.
על היועצים והמתכננים לעמוד בתנאי הסף המפורטים באתר החברה בכתובת www.chakal.co.il. על המבקש להגיש את בקשתו באמצעות טופס הבקשה ונספחיו אותם ניתן להוריד מאתר החברה, ולצרף אליהם כל אישור ו/או רישיון ו/או מסמך נדרש.
יובהר כי החברה אינה מתחייבת לקבל כל בקשה שתוגש במסגרת הזמנה זו, ואישור על הצטרפות למאגר לא תהווה התחייבות להתקשרות חוזית עתידית בכלל ו/או בהיקף כלשהו.
את הבקשה להיכלל במאגר היועצים של החברה ניתן לשלוח באמצעות מייל שכתובתו: maagar@chakal.co.il עד ליום ראשון, 05/05/2019 בשעה 16:00. יש לוודא טלפונית את קבלת הבקשה בטל': 08-6707100
לידיעתכם, בין התאריכים 18/04/19-29/04/19 משרדי החברה יהיו סגורים לרגל חופשת הפסח.
יועצים ומתכננים הרשומים במאגר החברה הקיים , אינם צריכים להגיש בקשתם בשנית.

בברכה,
יוסי דיין, עו"ד
מנכ"ל החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

מסמכי ההגשה

מאגר יועצים קיים- נכון ליום 1.1.19