הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

הליך איתור 18/2017 לתפקיד המנהל הכללי של החברה


הליך איתור 18/2017 לתפקיד המנהל הכללי של החברה


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ מודיעה בזאת על הליך איתור לתפקיד המנהל הכללי של החברה.

מקום העבודה: אשקלון.

תאור התפקיד: אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון.

דרישות סף להגשת מועמדות למשרה:
על המועמד לתפקיד המנהל הכללי לעמוד בתנאי הסף והכשירות הבאים:

א. בעל תואר אקדמי באחד המקצועות הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון,
מנהל ציבורי, הנדסה או במקצוע אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה. וכן

ב. בעל ניסיון מצטבר של 5 (חמש) שנים ויותר בתפקיד אחד לפחות מבין התפקידים הבאים:
1. תפקיד ניהולי בכיר בגופים בעל היקף עסקים משמעותי.
2. כהונה ציבורית או תפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או
משפטיים.
3. תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

ג. במקרים חריגים, יהא בסמכותה של ועדת האיתור לבחור במנהל כללי שלא מתקיימים בו התנאים המופיעים בס"ק (א), במידה והמועמד הוא בעל ניסיון מצטבר של 10 שנים לפחות בתפקיד מבין אלו המנויים בס"ק (ב) לעיל, כשמתוכן 5 שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של החברה, ובלבד שוועדת האיתור אישרה כי קיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור.

דרישות נוספות רצויות:
היכרות וניסיון בעבודה עם הסקטור המוניציפאלי ומשרדי הממשלה.
ניסיון בייזום של פרויקטים.
ניסיון בהקמת גופים / מחלקות וניהולם השוטף.
ניסיון בניהול ארגונים בעלי היקף מחזור כספי של למעלה מ50 מיליון ₪ בשנה.
ידיעת השפות : עברית ואנגלית, יתרון לשפה נוספת.

תנאי העסקה:
חוזה אישי (בכירים), רמת שכר ( 80-90 אחוז משכר מנכ"ל רשות מקומית),בכפוף לאישור משרד הפנים ואישור דירקטוריון החברה.

מסמכים שיש לצרף :
קורות חיים.
תעודות המעידות על השכלה רלוונטית, הכשרה וכו'.
המלצות.
מסמכים נוספים המעידים על כישורי המועמד והתאמתו לתפקיד.

כללי:
אישור המועמד ותנאי העסקתו הינם בכפוף לקבלת אישור משרד הפנים.

הגשת מועמדות:

מועמד/ת העומד/ת בתנאי המשרה ומעוניינ/ת בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש/תגיש את הצעתו/תה במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים במשרד החברה: בת גלים 1, ת.ד. 977,אשקלון, בימי א' – ה' 8:00 – 13:30 עד ליום 19.9.2017 בשעה 16:00 (להלן: "המועד להגשת מועמדות")

* המשרדים סגורים בימי שישי.

מעטפה שתגיע לאחר המועד להגשת מועמדות, לא תתקבל ולא תובא בפני ועדת האיתור.

לברור פרטים נוספים ניתן לפנות ליועמ"ש החברה עו"ד אורטל חמדני :086707100.

כל מקום במסמך זה בו קיימת התייחסות בלשון זכר, הכוונה היא גם ללשון נקבה וההפך.

 

 


בברכה,

תומר גלאם
יו"ר דירקטוריון החברה
ראש העיריה בפועל


העתק: תיק ועדת איתור