הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז מס' 17/2018 לאספקת והתקנת תשתיות תקשורת וביטחון במרינה אשקלון


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מס' 17/2018 לאספקת והתקנת תשתיות תקשורת וביטחון במרינה אשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות למכרז אספקת והתקנת תשתיות תקשורת וביטחון במרינה אשקלון (להלן "השירותים").
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע שעומד בכל תנאי הסף הקבועים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל, וכן באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il. מציע אשר יהא מעוניין להשתתף במכרז ולהגיש הצעה יחויב ברכישת מסמכי המכרז תמורת תשלום של 1,000 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו בכל מקרה, לרבות ביטול המכרז) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00, וזאת החל מיום 25.04.2018 מהשעה 12:00.

מפגש המציעים יתקיים ביום 06.05.2018 בשעה 11:30 בחדר הישיבות במשרדי החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון. השתתפות במפגש המציעים אינה חובה אך היא מומלצת ביותר.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות אוטונומית של בנק ישראלי או חברת ביטוח ישראלית על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 20,000 ₪ אשר תהיה בתוקף עד 17.08.2018.

שאלות ו/או בקשות להבהרות ניתן להעביר בכתב לכתובת מייל eran@chakal.co.il, וזאת לא יאוחר מיום 10.05.2018 עד השעה 16:00. תשובות ו/או הבהרות יפורסמו באתר החכ"ל.


את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום 17.05.2018 בשעה 14:45. פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום 17.05.2018 בשעה 15:00.


בכבוד רב,
יוסי דיין, עו"ד
מנכ"ל החברה הכלכלית
לאשקלון בע"מ

פרוטוקול כנס מציעים

נספח ב'

חוברת מכרז 

הנחיות כלליות

כתב כמויות טמ"ס

כתב כמויות תקשורת