הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז מס' 23/2018 לאספקה, התקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני ריהוט רחוב ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו בעיר אשקלון


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז מס' 23/2018 לאספקה, התקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני ריהוט רחוב ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו בעיר אשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לקבל הצעות להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני ריהוט רחוב ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו בעיר אשקלון לתקופת החוזה (להלן "השירותים").
תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא ל-60 חודשים כאשר שמורה לחברה הזכות להאריך תקופה זו בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת על פי שיקול דעתה.
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע שהינו בעל ניסיון קודם ומוכח באספקה, התקנה, תחזוקה ושיווק של שטחי פרסום במרחב העירוני עבור שתי רשויות מקומיות ו/או חברות עירוניות כאשר לכל רשות או חברה עירונית ניתנו שירותים אלו ל-200 מתקני ריהוט רחוב (מן הסוגים מושא המכרז) ולתקופה של 24 חודשים רצופים במהלך חמש השנים שקדמו להגשת ההצעות, וכן הינו בעל מחזור כספי של שני (2) מיליוני שקלים חדשים (לפני מע"מ) בכל אחת משלוש השנים 2015, 2016 ו-2017.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל, וכן באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il. מציע אשר יהא מעוניין להשתתף במכרז ולהגיש הצעה יחויב בתשלום דמי השתתפות בסך 1000 ₪ בתוספת מע"מ (שלא יוחזרו בכל מקרה, לרבות ביטול המכרז) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00, וזאת החל מיום 23.12.2018 מהשעה 10:00.

מפגש המציעים יתקיים ביום 27.12.2018 בשעה 10:00 בחדר הישיבות במשרדי החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון. השתתפות במפגש המציעים אינה חובה אך היא מומלצת ביותר.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות אוטונומית של בנק ישראלי או חברת ביטוח ישראלית על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 100,000 ₪ אשר תהיה בתוקף עד 01.07.2019.

שאלות ו/או בקשות להבהרות ניתן להעביר בכתב לכתובת מייל ben@chakal.co.il, וזאת לא יאוחר מיום 02.01.2019 עד השעה 14:00 תשובות ו/או הבהרות יפורסמו באתר החכ"ל.


את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום 13.01.2019 בשעה 14:45. פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום 13.01.2019 בשעה 15:00.


בכבוד רב,

יוסי דיין, עו"ד
מנכ"ל החברה הכלכלית
לאשקלון בע"מ

חוברת מכרז

מסמך הבהרות

פרוטוקול כנס מציעים