הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז מס' 24/2018 למתן זיכיון להפעלת כלי שיט במרינה באשקלון


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז מס' 24/2018 למתן זיכיון להפעלת כלי שיט במרינה באשקלון – הודעה על דחיית מועדים ודחיית מועד לתחילת פעילות

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מבקשת להודיע על השינויים הבאים בקשר עם המכרז שבנדון:
1. המועד האחרון להעברת שאלות יידחה ליום 02.08.2018 עד השעה 14:00 למייל שכתובתו : monik@chakal.co.il.
2. המועד להגשת ההצעות יידחה ליום חמישי 09.08.2018 עד השעה 13:45. לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתימסרנה לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל. פתיחה פומבית של המכרז תיערך ביום 09.08.2018 בשעה 14:00.
3. תחילת מתן השירותים באמצעות כלי השיט תחל ביום 05.09.2018.


יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.

בכבוד רב,
יוסי דיין, עו"ד
מנכ"ל החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז מס' 24/2018 למתן זיכיון להפעלת כלי שיט במרינה באשקלון – הודעה על עדכון תנאי סף, תקופת התקשרות ומועד הגשת ההצעות

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מבקשת להודיע כי בנוסח המכרז יחולו השינויים הבאים :
1. תנאי הסף הקבוע בסעיף 2.2 ישונה לנוסח הבא:
"המציע הנו הבעלים או השוכר (בהסכם שכירות ארוך טווח של שנתיים לפחות) של כלי שיט כהגדרתו בתקנות הנמלים (בטיחות השיט) המסוגל להסיע 15 נוסעים לפחות. המציע מתחייב להעמיד לטובת מתן השירותים כלי שיט כהגדרתו בתקנות הנמלים (בטיחות השיט) המסוגל להסיע 50 נוסעים לפחות ושגילו אינו עולה על 7 שנים, עד ולא יאוחר מתום שנת ההתקשרות הראשונה. כלי השיט המוצע על ידי המציע הנו בעל רישיון שיט ישראלי מסחרי מאת רשות הספנות והנמלים".

2. תקופת ההתקשרות תעודכן ותהא לתקופה של 36 חודשים, עם אופציה לחכ"ל להאריך תקופה זו בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3. אמות המידה עודכנו באופן בו מציע אשר יגיש במועד הגשת ההצעות כלי שיט גדול, תיבחן הצעתו על פי כלי השיט המוצע.

4. סעיף 3.5 להסכם ישונה לנוסח הבא :
"באחריות המפעיל לדאוג לשטח התארגנות בהתאם לאפשרויות הקיימות במרינה, והחברה תשתף פעולה ככל שיתאפשר הדבר בידיה ועל פי שיקוליה".

5. המועד האחרון להגשת ההצעות יידחה ליום 24.07.2018 עד השעה 10:45. הפתיחה הפומבית תהא בשעה 11:00 במשרדי החכ"ל.


יתר תנאי המכרז יוותרו בעינם.

בכבוד רב,
יוסי דיין, עו"ד
מנכ"ל החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

 

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז מס' 24/2018 למתן זיכיון להפעלת כלי שיט במרינה באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לקבל למתן זיכיון להפעלת כלי שיט, כהגדרתו בתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג – 1982, אשר יעגון במתחם המרינה באשקלון וממנה יבצע המציע הזוכה משטי טיול לנוסעים (להלן "השירותים").
תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה לתקופה של 24 חודשים, כאשר המועד להפעלת השירותים הנו ביום 20.08.2018. לחברה בלבד שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת או חלק ממנה, וזאת בהודעה מראש שתועבר למציע הזוכה 30 יום לפחות לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופת ההתקשרות המוארכת – לפי העניין.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע שהנו הבעלים או השוכר (בהסכם שכירות ארוך טווח של שנתיים לפחות) של כלי שיט כהגדרתו בתקנות הנמלים (בטיחות השיט) המסוגל להסיע 15 נוסעים לפחות. המציע מתחייב להעמיד לטובת מתן השירותים כלי שיט המסוגל להסיע 50 נוסעים לפחות ושגילו אינו עולה על 6 שנים, עד ולא יאוחר מתום שנת ההתקשרות הראשונה, ושכלי השיט המוצע על ידו הנו בעל רישיון שיט ישראלי מסחרי מאת רשות הספנות והנמלים.
כמו כן המציע יידרש להציג ניסיון קודם ומוכח של לפחות שלוש (3) שנים במצטבר בהפעלת כלי שיט עבור נוסעים בשכר, וזאת במהלך חמש השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות למכרז.


ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל, וכן באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il. מציע אשר יהא מעוניין להשתתף במכרז ולהגיש הצעה יחויב ברכישת מסמכי המכרז תמורת תשלום של 1,500 ₪ לא כולל מע"מ (שלא יוחזרו בכל מקרה, לרבות ביטול המכרז) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00, וזאת החל מיום 21.6.18 .

מפגש המציעים יתקיים ביום 27.6.18 בשעה 15:00 בחדר הישיבות במשרדי החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון. השתתפות במפגש המציעים אינה חובה אך היא מומלצת ביותר.


שאלות ו/או בקשות להבהרות ניתן להעביר בכתב לכתובת מייל monik@chakal.co.il וזאת לא יאוחר מיום 5.7.18 עד השעה 14:00 תשובות ו/או הבהרות יפורסמו באתר החכ"ל.


את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום 16.7.18 בשעה 14:45. פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום 16.7.2018 בשעה 15:00.


בכבוד רב,
יוסי דיין, עו"ד
מנכ"ל החברה הכלכלית
לאשקלון בע"מ