הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי דו שלבי 22/2020–להקמת מאגר של מנהלי פרויקט והתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ניהול תכנון וניהול ביצוע ופיקוח על פרויקטים של החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי דו שלבי 22/2020 להקמת מאגר של מנהלי פרויקט והתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ניהול תכנון וניהול ביצוע ופיקוח על פרויקטים של החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
הודעה בדבר עדכון תנאי סף

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ (להלן: "החברה") מבקשת להודיע בזאת על השינויים הבאים בקשר עם המכרז שבנדון:
1. תנאי הסף 2.2 לתנאי המכרז יעודכן לנוסח הבא:

המציע העניק במהלך חמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, שירותי ניהול על התכנון ו/או ניהול על הביצוע במסגרת חמישה (5) פרויקטי פיתוח ותשתית בשטח המיועד להקמת מבני ציבור ו/או מתחמי דיור, באמצעות מועסקים מטעמו, וזאת עבור גופים ציבוריים, והפרויקטים עונים על הדרישות הבאות המצטבר :
(א) שלושה מן הפרויקטים היו בהיקף ביצוע של 2,000,000 ₪ לפני מע"מ (כל אחד בנפרד).
(ב) פרויקט נוסף אחר מתוך החמישה היה בהיקף ביצוע של 5,000,000 ₪ לפני מע"מ.
(ג) פרויקט נוסף אחר מתוך החמישה היה בהיקף ביצוע של 8,000,000 ₪ לפני מע"מ.
(ד) אחד מן הפרויקטים היה פרויקט לפיתוח ותשתית שבו השטח היה מיועד להקמת 200 יח"ד, לכל הפחות.
2. תנאי הסף 2.3 לתנאי המכרז יעודכן לנוסח הבא:
מנהל הפרויקט המוצע למתן השירותים בפועל לחברה עונה על כל הדרישות המצטברות שלהלן :
(א) הנו מהנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית.
(ב) הנו עובד של המציע (ביחסי עובד-מעביד) לתקופה של 12 חודשים לפחות מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
(ג) העניק במהלך חמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, שירותי ניהול על התכנון ו/או ניהול על הביצוע במסגרת חמישה (5) פרויקטי פיתוח ותשתית בשטח המיועד להקמת מבני ציבור ו/או מתחמי דיור, באמצעות מועסקים מטעמו, וזאת עבור גופים ציבוריים, והפרויקטים עונים על הדרישות הבאות המצטבר :
(ה) שלושה מן הפרויקטים היו בהיקף ביצוע של 2,000,000 ₪ לפני מע"מ (כל אחד בנפרד).
(ו) פרויקט נוסף אחר מתוך החמישה היה בהיקף ביצוע של 5,000,000 ₪ לפני מע"מ.
(ז) פרויקט נוסף אחר מתוך החמישה היה בהיקף ביצוע של 8,000,000 ₪ לפני מע"מ.
(ח) אחד מן הפרויקטים היה פרויקט לפיתוח ותשתית שבו השטח היה מיועד להקמת 200 יח"ד, לכל הפחות.
3. מובהר כי המונח "גופים ציבוריים "בסעיפים 2.2 ו-2.3 לתנאי הסף משמעו כי המציע/מנהל הפרויקט מטעמו העניק את שירותים למשרד ממשלתי ו/או תאגיד סטטוטורי ו/או רשות מקומית ו/או חברה ממשלתית ו/או רשות ממשלתית ו/או גוף אחר המחויב במכרז מכוח הדין ו/או גוף מתוקצב ו/או נתמך כהגדרתו בחוק יסודות התקציב, תשמ"ה- 1985. מובהר כי לא יתקבל ניסיון שניתן באופן עקיף לגופים אלה באמצעות צד שלישי, וחובה על המציע לציין פרויקטים שמזמין העבודות הישיר לו ניתנו השירותים היה אחד מן הגופים האמורים.
4. יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.

בכבוד רב,

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

מכרז פומבי דו שלבי 22/2020–להקמת מאגר של מנהלי פרויקט והתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ניהול תכנון וניהול ביצוע ופיקוח על פרויקטים של החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל) פונה בזאת במכרז דו שלבי לקבלת הצעות ממנהלי פרויקטים למתן שירותי ניהול תכנון ו/או פיקוח ושירותי ניהול ביצוע על פרויקטים של החברה (להלן: "השירותים").

פרטי המכרז המלאים, לרבות מועדים ותנאי הסף הנדרשים, מפורסמים באתר החכ"ל בכתובת: www.chakal.co.il. העיון אינו כרוך בתשלום.

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נקבע עד ולא יאוחר מיום שלישי, 11/08/2020 בשעה 08:45.


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

חוברת מכרז מעודכן נכון ל 04.08.2020

מקבץ נהלים נספח 4

מסמך הבהרה

מסמך הבהרות מס' 2