הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי מס' 19/2017 השכרת שטחי אחסון לכלי שיט במתחם המרינה באשקלון


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי מס' 19/2017 השכרת שטחי אחסון לכלי שיט במתחם המרינה באשקלון

מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז המצוין לעיל ובמסמכים המצורפים לו (להלן: "המכרז"), החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות מחיר להשכרת שטחי אחסון לכלי שיט במתחם המרינה באשקלון.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום גם באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il. את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 2,000 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00, וזאת החל מיום שלישי 26/09/2017 מהשעה 10:00.

כנס מציעים יתקיים ביום א' 01/10/2017 בשעה 10:00 בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון. השתתפות בכנס המציעים אינה חובה.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 20,000 ₪ אשר תהיה בתוקף עד 01/03/2018.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל רחוב בת גלים 1 מבנה המרינה, אשקלון, עד ולא יאוחר מיום ד' 1/11/2017 בשעה 14:15.

פתיחת המכרז (פומבית) תהיה ביום ד' 1/11/2017 בשעה 14:30.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.


בכבוד רב,
החברה הכלכלית אשקלון בע"מ 

חוברת מכרז מעודכן 28.09.2017