הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

עדכון מיום 22/11/2023

מסמך הבהרות מס' 1 

כתב כמויות מעודכן מתאריך 22.11.23עדכון מיום 14/11/2023

הודעה בדבר עדכון המועד להגשת הבהרות והצעות במכרז

מועד הגשת שאלות הבהרה

החברה מבקשת לעדכן כי מועד האחרון להגשת הבהרות הוארך ונקבע עד ליום 22/11/2023 בשעה 16:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת הבהרות").

מועד הגשת הצעות

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוארך נקבע ליום שלישי 28/11/2023 בשעה 12:45 (להלן: המועד האחרון להגשת הצעות במכרז").

את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החברה הכלכלית ברח' בת גלים 1 אשקלון, ביום 28/11/2023 בין השעות 10:00-12:45 בלבד.

פתיחה פומבית של תיבת המכרזים תערך ביום 28/11/2023 בשעה 13:00 באמצעות אפליקציית זום בקישור:

https://us06web.zoom.us/j/7845358578?pwd=RTB6OEF4SWhFYk5odlRFb2tyaG9VQT09

 פרוטוקול כנס מציעים  - מיום 13/11/2023

מצגת שהוצגה בכנס מציעים - מיום 13/11/2023עדכון מיום  6/11/2023 -

הודעה בדבר כנס מציעים סיור קבלנים וכן הודעה בדבר עדכון מועד הגשת הבהרות ומועד אחרון להגשת הצעות במכרז

החברה הכלכלית מבקשת לעדכן את המועדים במכרז שבנדון כלהלן:

כנס מציעים וסיור קבלנים

החברה מבקשת לעדכן כי לאור המצב הביטחוני סיור הקבלנים יערך באמצעות היוועדות חזותית.  

כנס המציעים וסיור הקבלנים יתקיים ביום שני 13/11/2023 בשעה 12:00 באמצעות אפליקציית זום.

קישור לזום: 

https://us06web.zoom.us/j/89663878761?pwd=PmH40L8FeUlpmJTfFACOeAQnXhxWqD.1

(השתתפות בכנס הינה חובה!)

מועד הגשת שאלות הבהרה

המועד האחרון להגשת הצעות הוארך ונקבע עד ליום 15/11/2023 בשעה 16:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת הבהרות").

מועד הגשת הצעות

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נקבע ליום  שני 20/11/2023 בשעה  13:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות במכרז").

את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החברה הכלכלית ברח' בת גלים 1 אשקלון, ביום 20/11/2023  בין השעות 10:00-13:00 בלבד.

פתיחה פומבית של תיבת המכרזים תערך ביום 20/11/2023  בשעה 13:30, באמצעות אפליקציית זום. 

קישור לזום פתיחת מעטפות:

https://us06web.zoom.us/j/82075598780?pwd=abRa42N5fqy0IaUKikyPIC1hInxjEH.1

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס: 08-6744514


 מכרז פומבי מס' 30/2023 לביצוע עבודות איטום גג היכל התרבות באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ (להלן: "המזמין ו/או "החברה" ו/או "החכ"ל " ) הינה הזרוע הביצועית של עיריית אשקלון (להלן: "העירייה" ).

החכ"ל מעוניינת לקבל הצעות לביצוע עבודות לאיטום גג היכל התרבות באשקלון (להלן: "הפרויקט" ו- "העבודות" בהתאמה).

העבודות יבוצעו בהתאם לתכניות לביצוע, להנחיות שבמפרט לתכניות הרלוונטיים, בהתאם להתקשרות ההתקשרות, לתיאורים וההנחיות שברשימת העבודות וליתר מסמכים המכרז.

מובאר כי פרויקט זה מתוקצב על ידי גורמים שלישיים, ועל כן ביצוע הפרויקט ואישור תשלומים על פי ההסכם יהיו מותנים, בין היתר, באישור הגורמים הרלוונטיים, וקבלת הכספים בפועל אצל החכ"ל מאת השלישיים.

החברה מבקשת להבהיר כי היא תהא רשאית לפרסם את המכרז מכל סיבה שהיא, לרבות בשל אי קבלת תקציבים מאת הגורמים המורים להשתתף במימון הפרויקט, ולמציעים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם המכרז.

מותר להשתתף במכרז אך ורק מציעים העומדים בתוספת המפורטים במסמכי המכרז.

מציע אשר יהיה מעונין להשתתף במכרז ולהגיש הצעה יחויב בדמי שיתוף מועדון של 1,500 ש"ח בתוספת מע"מ (משלח יוחזרו), שישולמו לפקודת החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ.

ניתן לשלם בלינק המצ"ב- https://app.clouderp.io/Stores/Items/98?Items=363687&hideMenu=1&HideStoreOps=1

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל, במרינה אשקלון יומיים בלבד לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, הקבוע ליום 01/11/2023 בשעה 14:15 (המועד האחרון להגשת הצעות למכרז).

קרי, ביום 30/10/2023 וביום 31/10/2023 בין השעות 08:30-16:00 וביום 01/11/2023 החל מהשעה 08:30 ועד השעה 14:15 בלבד.

החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה או כל הצעה שהיא.

חברת הכלכלית  לאשקלון בע"מ

--------------

הודעה חשובה

---------------

שלום רב,
 לאור המצב הביטחוני הקשה אנו מודיעים על דחיית מועדי ההגשה בכלל מכרזי החברה וזאת עד להודעה חדשה בנושא .
הנ"ל מתייחס הן למועדי הגשות והן לסיורי קבלנים כאחד

בברכה,

הנהלת החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ