הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 01/2017 פיתוח טיילת צפונית חוף דלילה באשקלון


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 01/2017 פיתוח טיילת צפונית חוף דלילה באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות ביצוע פיתוח טיילת צפונית חוף דלילה באשקלון (להלן "העבודות").

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות-1969, בענף 200 (פיתוח) בסיווג ג 2 והעומד ביתר תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום גם באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il החל מיום ראשון 08.01.2017.
יש לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של 6,000 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בין השעות 09:00-15:30.

כנס מציעים יתקיים ביום שני 09.01.2017 בשעה 12:00 בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון.
מיד לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים הינה חובה.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 250,000 ₪ אשר תעמוד בתוקף עד 01.06.2017.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון, עד ולא יאוחר מיום שלישי 17.01.17 בשעה 14:45

פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום שלישי 17.1.17 בשעה 15:00.


בכבוד רב,
גלעד אורן, רו"ח
מנכ"ל החכ"ל

חוברת מכרז 

כתב כמויות

פרוטוקול סיור קבלנים

רשימת שמות הקבלנים שהשתתפו בסיור קבלנים

תוכניות 1

תוכניות 2

תוכניות 3

תוכניות 4

תוכניות 5

תוכניות 6