הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 01/2019 לקבלת שירותי הפקה לאירועים שונים בעיר אשקלון


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
בת גלים 1, ת.ד. 977 נמל המרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 01/2019 לקבלת שירותי הפקה לאירועים שונים בעיר אשקלון

הודעה על שינויים בתנאי הסף


החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מבקשת להודיע כי עודכנו שינויים בתנאי סף 2.2 בחוברת המכרז.

באחריות המציע להוריד את מסמכי המכרז המעודכנים מאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.chakal.co.il ולהגיש הצעה על גביהם.


בכבוד רב,
יוסי דיין, עו"ד
מנכ"ל החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
בת גלים 1, ת.ד. 977 נמל המרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 01/2019 לקבלת שירותי הפקה לאירועים שונים בעיר אשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי הפקה לאירועים שונים בעיר אשקלון.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז , ללא תשלום, החל מיום ד' 09.01.2019 באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il . ובמשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00.

כנס מציעים יתקיים ביום ב' 14.01.2019 בשעה 12:00 בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון.

ההשתתפות בכנס אינה חובה.


את ההצעות ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון, עד ולא יאוחר מיום ב' 28/01/2019 בשעה 11:45. (להלן: "המועד האחרון להגשה")

פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום ב' 28/01/2019 בשעה 12:00.

בכבוד רב,
יוסי דיין, עו"ד
מנכ"ל החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

חוברת מכרז מעודכנת  17.01.2019

מסמך הבהרות

מסמך הבהרות מס' 2

פרוטוקול כנס מציעים