הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 02/2018 – לביצוע עבודות פיתוח וסלילה שד' יצחק רבין צפון וכביש מספר 3 באשקלון

 

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון

טל':08-6707100        פקס:08-6744514

 

מכרז פומבי 02/2018 – לביצוע עבודות פיתוח וסלילה שד' יצחק רבין צפון וכביש מספר 3 באשקלון

 

הודעה על שינוי תנאי סף, שינוי כתב הכמויות והארכת המועד להגשת ההצעות.

 

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מתכבדת להודיע בזאת על השינויים הבאים בקשר עם המכרז שבנדון :

  1. שינוי תנאי סף 3.1.3-3.1.5 הנוגע לניסיון קודם של המציע ודרכי הוכחתו.
  2. תוספת תנאי סף 3.1.6 לגבי הצגת קבלן משנה בסיווג 300 ג'-3.
  3. עדכון כתב הכמויות.
  4. דחיית המועד להגשת ההצעות כמפורט להלן.

 

מובהר כי באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.chakal.co.il הועלתה חוברת מכרז מעודכנת וכן כתב כמויות מעודכן ובאחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט באופן שוטף.

  

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום שלישי  06/02/2018 בשעה 09:00.

פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום שלישי 06/02/2018 בשעה 09:15.

  

בכבוד רב,
יוסי דיין, עו"ד
מנכ"ל החברה הכלכלית 
לאשקלון בע"מ

 


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 02/2018 – לביצוע עבודות פיתוח וסלילה שד' יצחק רבין צפון וכביש מספר 3 באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח וסלילה שד' יצחק רבין צפון וכביש מספר 3 באשקלון (להלן "הפיתוח").
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות-1969, בענף 200 (פיתוח) בסיווג ג5 והעומד ביתר תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, גם באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il. כתנאי להשתתפות במכרז יש לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של 15,000 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00.

כנס המציעים יתקיים ביום שלישי 09.01.2018 בשעה 10:30 בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון. מיד לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה. השתתפות בכנס כהמציעים ובסיור הקבלנים אינה חובה.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות אוטונומית של בנק ישראלי או חברת ביטוח ישראלית על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 6,000,000 ₪ אשר תהיה בתוקף עד 1.05.2018.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום שני 29.01.2018 בשעה 14:15. פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום שני 29.01.2018 בשעה 14:30.


בכבוד רב,
יוסי דיין, עו"ד
מנכ"ל החברה הכלכלית
לאשקלון בע"מ

מסמך הבהרות מס' 2 

 נספח ביטוח מעודכן

כתב כמויות מעודכן 28.1.2018

מסמך הבהרות

חוברת מכרז מעודכן 24.1.2018

פרוטוקול כנס מציעים

חוברת מס' 2 בקרת איכות ודוח קרקע

שלב א' רבין צפון

כביש 3

חתך כביש 3 

תוכניות חשמל ותקשורת 1

תוכניות חשמל ותקשורת 2

תוכניות חשמל ותקשורת 3

תוכניות חשמל ותקשורת  4

תוכניות חשמל ותקשורת 5

תוכניות חשמל ותקשורת 6

תוכניות חשמל ותקשורת 7

תוכניות חשמל ותקשורת 8

תוכניות חשמל ותקשורת 9

תוכניות חשמל ותקשורת 10

תוכניות חשמל ותקשורת11

 תוכניות חשמל ותקשורת12

תוכניות חשמל ותקשורת 13

תוכניות חשמל ותקשורת 14

תוכניות חשמל ותקשורת 15

תוכניות חשמל ותקשורת 16

תוכניות חשמל ותקשורת 17

תוכניות חשמל ותקשורת 18

תוכניות חשמל ותקשורת 19

תוכניות חשמל ותקשורת 20

תוכניות נוף 1

תוכניות נוף 2

תוכניות נוף 3

תוכניות נוף 4

תוכניות נוף 5

תוכניות נוף 6

תוכניות נוף 7

תוכניות נוף 8

תוכניות נוף 9

תוכניות נוף 10

תוכניות נוף 11

תוכניות נוף 12

תוכניות נוף 13

תוכניות נוף 14

תוכניות נוף 15

תוכניות נוף 16

תוכניות נוף 17

תוכניות נוף 18

תוכניות נוף 19

תוכניות נוף 20

תוכניות נוף 21

תוכניות נוף 22

תוכניות נוף 23

תוכניות נוף 24

תוכניות נוף 25

תוכניות נוף 26

תוכניות נוף 27

תוכניות נוף 28

תוכניות נוף 29

תוכניות נוף 30

תוכניות נוף 31

תוכניות נוף 32

תוכניות נוף 33

תוכניות נוף 34

תוכניות נוף 35

תיאום מערכות 1

תיאום מערכות 2

תיאום מערכות 3

תיאום מערכות 4

תיאום מערכות 5

תיאום מערכות 6

תיאום מערכות 7

תיאום מערכות 8

תיאום מערכות 9

תיאום מערכות 10

תיאום מערכות 11

תיאום מערכות 12

תיאום מערכות 13

תיאום מערכות 14

תיאום מערכות 15

תיאום מערכות 16

תיאום מערכות 17

תיאום מערכות 18

תיאום מערכות 19

תיאום מערכות 20

תנועה 1

תנועה  2

תנועה 3

תנועה 4

תנועה 5

תנועה 6

תנועה 7

תנועה 8

תנועה 9

תנועה 10

תנועה 11

תנועה 12

תנועה 13

תנועה 14

תנועה 15

תנועה 16

תנועה 17

תנועה 18

תנועה 19

תנועה 20

כביש 3- חשמל 1

כביש 3- חשמל 2

כביש 3- חשמל 3

כביש 3- חשמל 4

כביש 3- חשמל 5

כביש 3- חשמל 6

כביש 3- חשמל 7

כביש 3- חשמל 8

כביש 3- חשמל 9

כביש 3- חשמל 10

כביש 3- תנועה וכבישים 1

כביש 3- תנועה וכבישים 2

כביש 3- תנועה וכבישים 3

כביש 3- תנועה וכבישים 4

כביש 3- תנועה וכבישים 5

כביש 3- תנועה וכבישים 6

כביש 3- תנועה וכבישים 7

כביש 3- תנועה וכבישים 8

כביש 3- תנועה וכבישים 9

כביש 3- תנועה וכבישים 10

כביש 3- תנועה וכבישים 11