הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 02/2019 להפעלת מתקני חוף ורוכלות בחופי הים המוכרזים באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
בת גלים 1, ת.ד. 977 נמל המרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 02/2019 להפעלת מתקני חוף ורוכלות בחופי הים המוכרזים באשקלון-

עדכון פרטים

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי חוף בחופים המוכרזים באשקלון למשך שלוש עונות רחצה (בשנים 2019, 2020, 2021) באמצעות הענקת היתר להצבת שמשיות, כסאות, שולחנות, מיטות שיזוף וכן היתר לעיסוק ברוכלות, באמצעות הצבת עגלות ניידות לממכר מזון, משקאות ושלגונים, והכל כאמור ובכפוף למסמכי המכרז.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז , ללא תשלום, החל מיום ד' 20.03.2019 באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il . ובמשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00.

כנס מציעים יתקיים ביום ב' 25.03.2019 בשעה 13:30 בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון. ההשתתפות בכנס אינה חובה.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 50,000 ₪ אשר תעמוד בתוקף עד 01.08.2019.


את ההצעות ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון, עד ולא יאוחר מיום ה' 04.04.2019 בשעה 12:30. (להלן: "המועד האחרון להגשה") פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום ה' 04.04.2019 בשעה 12:45.

לתשומת לב המציעים – ביום ה' 21.03.2019 משרדי החברה יהיו סגורים לרגל חג הפורים.

בכבוד רב,
יוסי דיין, עו"ד
מנכ"ל החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
בת גלים 1, ת.ד. 977 נמל המרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

הודעה בדבר דחיית מועד כנס מציעים


כנס המציעים שעתיד היה להתקיים מחר, יום ה' 07/03/2019 בשעה 10:00 – בוטל.

חוברת מכרז ומועד כנס מציעים נוסף יעודכנו בהמשך.


בכבוד רב,
יוסי דיין, עו"ד
מנכ"ל החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
בת גלים 1, ת.ד. 977 נמל המרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 02/2019 להפעלת מתקני חוף ורוכלות בחופי הים המוכרזים באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי חוף בחופים המוכרזים באשקלון למשך שלוש עונות רחצה (בשנים 2019, 2020, 2021) באמצעות הענקת היתר להצבת שמשיות, כסאות, שולחנות, מיטות שיזוף וכן היתר לעיסוק ברוכלות, באמצעות הצבת עגלות ניידות לממכר מזון, משקאות ושלגונים, והכל כאמור ובכפוף למסמכי המכרז.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז , ללא תשלום, החל מיום ג' 05.03.2019 באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il . ובמשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00.

כנס מציעים יתקיים ביום ה' 07.03.2019 בשעה 10:00 בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון. ההשתתפות בכנס אינה חובה.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 50,000 ₪ אשר תעמוד בתוקף עד 01.08.2019.


את ההצעות ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון, עד ולא יאוחר מיום א' 24/03/2019 בשעה 11:45. (להלן: "המועד האחרון להגשה") פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום א' 24/03/2019 בשעה 12:30.

לתשומת לב המציעים - ביום 21/03/2019 משרדי החברה יהיו סגורים לרגל חג הפורים.

בכבוד רב,
יוסי דיין, עו"ד
מנכ"ל החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ