הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 02/2020– להפעלת קפיטריה/ מסעדה בהיכל התרבות באשקלון

הודעה על שינוי המועד האחרון להגשת הצעות

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל"), מודיעה בזאת על שינוי מועד ההגשה במכרז.
המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הינו עד ולא יאוחר מיום שלישי 14/01/2020 בשעה 11:15. פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום שלישי 14/01/2020 בשעה 11:30.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

עדכונים נוספים יועלו לאתר החברה חובה על המציעים להתעדכן באתר מעת לעת.

יתר תנאי המכרז נותרו ללא שינוי.


יוסי דיין, מנכ"ל
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 02/2020 – להפעלת קפיטריה/ מסעדה בהיכל התרבות באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות להפעלת קפיטריה / מסעדה בהיכל התרבות באשקלון (להלן : "ההפעלה").

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז החל מיום ראשון 05/01/2020 בשעה 16:00, באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il ובמשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00.

כנס המציעים יתקיים ביום שלישי 07/01/2020 בשעה 12:30 במבנה היכל התרבות באשקלון, ברח' הנשיא 82 אשקלון.
השתתפות בכנס המציעים הינה חובה.

מציע אשר מעוניין להשתתף במכרז, ולהגיש הצעה, יחויב בתשלום עבור השתתפות במכרז בגובה 750 ₪ בתוספת מע"מ. רק מציע אשר ישלם את דמי ההשתתפות יוכל להגיש הצעה וליטול חלק במכרז.

את ההצעות ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום שלישי 14/01/2020 בשעה 12:15 פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום שלישי 14/01/2020 בשעה 12:30.

יוסי דיין, מנכ"ל
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

חוברת מכרז

מסמך הבהרה מס' 1

מסמך הבהרות מס' 2