הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 04/2016 הסכם מסגרת להקמת בתי ספר באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון

טל':08-6707100        פקס:08-6744514

מכרז פומבי 04/2016

הסכם מסגרת להקמת בתי ספר באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה זאת הצעות להסכם מסגרת להקמת בתי ספר באשקלון (להלן "העבודות").

 

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות-1969, בענף 100 (בניה) סיווג כספי ג3 ו\או בענף 140 (בנייה טרומית)

ובסיווג כספי המתאים להיקף הכספי של הצעתו הכספית, והעומד ביתר תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום גם באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il.

חובה לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של 5,500 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי  החכ"ל,

בנמל המרינה, אשקלון, בין השעות 15:30 – 09:00 וזאת החל מיום  חמישי 14/01/2016.

 

כנס מציעים יתקיים ביום חמישי 14/01/2016 בשעה  11:00, בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון.

מיד לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה.

השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים הינה חובה.

 

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו,

בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 300,000 ₪ אשר תהיה בתוקף עד 01/07/2016.

 

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל ברח' בת גלים 1,

נמל המרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום רביעי 27/01/2016 שעה 14:15.

פתיחת המכרז (פומבית) תהיה ביום רביעי 27/01/2016 בשעה 14:30.

חוברת מכרז

תוכניות 1

תוכניות 2

תוכניות 3

תוכניות 4

תוכניות 5

תוכניות 6

תוכנית 7

תוכנית 8

תוכנית 9

תוכנית 10

תוכנית 11

תוכנית 12

תוכניות 13

תוכניות 14

תוכניות 15

תוכניות 16

תוכניות 17

תוכניות 18

תוכניות 19

תוכניות 20

תוכניות 21

פרוטוקול סיור קבלנים

רשימת המשתתפים בסיור קבלנים

 

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

בכבוד רב,

גלעד אורן, רו"ח

מנכ"ל החכ"ל

 

 

מודעה פונה לנשים וגברים כאחד

שימוש בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.