הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 04/2017 – לביצוע עבודות עפר לכבישים ולמגרשים במתחם עיר היין באשקלון


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 04/2017 – לביצוע עבודות עפר לכבישים ולמגרשים במתחם עיר היין באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות עפר לכבישים ומגרשים במתחם עיר היין באשקלון (להלן "הפיתוח").
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות-1969, בענף 200 (פיתוח) בסיווג ג5 והעומד ביתר תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, גם באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il. כתנאי להשתתפות במכרז יש לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של 8,000 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00.

כנס המציעים יתקיים ביום רביעי 18.10.2017 בשעה 12:00 בחדר הישיבות של היכל התרבות שכתובתו: הנשיא 82, אשקלון. מיד לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים הינה חובה.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 4,750,000 ₪ אשר תהיה בתוקף עד 1.03.2018.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום חמישי 09.11.2017 בשעה 14:15. פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום חמישי 09.11.2017 בשעה 14:30.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

בכבוד רב,
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

פרוטוקול כנס מציעים

חוברת מכרז

הבהרה

מסמך הבהרות מס ' 2

סקר עצים

סקר עצים 2

סקר עצים 3

סקר עצים 4

סקר עצים 5

סקר עצים 6

סקר עצים 7

חוברת סקר עצים

תשריט

תשריט 2

תשריט 3

תשריט 4

שלביות שיווק 

מפות מטרדים

מפות מטרדים 2

מפות מטרדים 3

מפות מטרדים 4

מפות מטרדים 5

מפות מטרדים 6

מפות מטרדים 7

מפות מטרדים 8

מפות מטרדים 9

מפות מטרדים 10

מפות מטרדים 11

מפות מטרדים 12

עבודות עפר 

עבודות עפר 2

עבודות עפר 3

עבודות עפר 4

עבודות עפר 5 

עבודות עפר 6

עבודות עפר 7

עבודות עפר 8 

עבודות עפר 9

עבודות עפר 10

עבודות עפר 11

עבודות עפר 12

עבודות עפר 13 

עבודות עפר 14 

עבודות עפר 15 

עבודות עפר 16 

עבודות עפר 17

עבודות עפר 18

עבודות עפר 19

עבודות עפר 20

עבודות עפר 21

עבודות עפר 22

עבודות עפר 23

עבודות עפר 24

עבודות עפר 25

עבודות עפר 26

עבודות עפר 27

עבודות עפר 28

עבודות עפר 29

עבודות עפר 30

עבודות עפר 31

עבודות עפר 32

עבודות עפר 33

עבודות עפר 34

עבודות עפר 35

עבודות עפר 36

עבודות עפר 37

עבודות עפר 38

עבודות עפר 39

עבודות עפר 40

עבודות עפר 41

עבודות עפר 42

עבודות עפר 43

עבודות עפר 44

עבודות עפר 45

עבודות עפר 46

עבודות עפר 47

עבודות עפר 48

עבודות עפר 49

עבודות עפר 50

עבודות עפר 51

עבודות עפר 52

עבודות עפר 53

עבודות עפר 54

עבודות עפר 55

עבודות עפר 56

עבודות עפר 57

עבודות עפר 58

עבודות עפר 59

עבודות עפר 60

עבודות עפר 61

עבודות עפר 62

עבודות עפר 63

עבודות עפר 64

עבודות עפר 65

עבודות עפר 66

עבודות עפר 67

עבודות עפר 68

עבודות עפר 69

עבודות עפר 70

עבודות עפר 71

עבודות עפר 72

עבודות עפר 73

עבודות עפר 74

עבודות עפר 75

עבודות עפר 76

עבודות עפר 77