הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 06/2016 הקמת מתקני החלקה, רכיבה וגלישה ב"סי פארק" בחוף דלילה באשקלון עדכון הוראות המכרז

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון

טל':08-6707100        פקס:08-6744514

מכרז פומבי 06/2016

הקמת מתקני החלקה, רכיבה וגלישה ב"סי פארק" בחוף דלילה באשקלון

עדכון הוראות המכרז

בהמשך להודעה הקודמת שפורסמה בעיתונות, החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות הקמת מתקני החלקה, רכיבה וגלישה ב"סי פארק" בחוף דלילה באשקלון (להלן "העבודות").

 

יובא לתשומת לב המשתתפים כי חל עדכון בהוראות המכרז.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום גם באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il החל מיום שני 07.03.2016.

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של 5,500 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי  החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בין השעות 9:00- 15:30, וזאת החל מהמועד לעיל.

 

כנס מציעים נוסף יתקיים ביום שלישי 8.3.2016 בשעה  14:00 בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון.

מיד לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה.

השתתפות בכנס המציעים הנה חובה. 

ההשתתפות בסיור הקבלנים אינה חובה.

 

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו,

בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 300,000 ₪ אשר תעמוד בתוקף עד 01.08.2016.

 

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון,

עד ולא יאוחר מיום חמישי 17.03.2016 בשעה 14:15 פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום חמישי 17.03.2016 בשעה 14:30.

 

חוברת מכרז מעודכנת

מסמך הבהרה

 

בכבוד רב,

גלעד אורן, רו"ח

מנכ"ל    החכ"ל