הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 06/2016 הקמת מתקני החלקה, רכיבה וגלישה ב"סי פארק" בחוף דלילה באשקלון

חברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון

טל':08-6707100        פקס:08-6744514

 

מכרז פומבי 06/2016

הקמת מתקני החלקה, רכיבה וגלישה ב"סי פארק" בחוף דלילה באשקלון

 

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות הקמת מתקני החלקה, רכיבה וגלישה ב"סי פארק" בחוף דלילה באשקלון (להלן "העבודות").

 

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות-1969,

בענף 200 (פיתוח) בסיווג ג 3 והעומד ביתר תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום גם באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il     החל מיום שני 15.02.16.

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של 5,500 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי  החכ"ל,

בנמל המרינה אשקלון, בין השעות 9:00- 15:30, וזאת החל מהמועד לעיל.

 

כנס מציעים יתקיים ביום חמישי 18.02.16 בשעה  14:00 בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון.

מיד לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה.

השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים הינה חובה.

 

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו,

בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 300,000 ₪ אשר תעמוד בתוקף עד 01.07.2016.

 

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל

באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון, עד ולא יאוחר מיום שני 29.02.16 בשעה 14:15

  פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום שני 29.02.16 בשעה 14:30.

 

 

כתב כמויות

תוכניות 1

תוכניות 2

תוכניות 3

 

פרוטוקול כנס מציעים- מתוקן ומעודכן

רשימת המשתתפים בכנס מציעים

 

 

 

בכבוד   רב,

גלעד אורן, רו"ח

מנכ"ל    החכ"ל