הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

  מכרז פומבי 06/2021 - להצבה והפעלה של דוכני מזון מתניידים (פודטראקים) בתחום שטחי שפת הים בעיר אשקלון

הודעה בדבר הארכת מועד ההגשה 

שלום רב ,

הרינו להודיעכם כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוארך עד ולא יאוחר מיום 13/04/2021 בשעה 08:25.
פתיחת המכרז (פומבית) תתקיים ביום 13/04/2021 באמצעות אפליקציית "זום" בשעה 08:30.

יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 06/2021 - להצבה והפעלה של דוכני מזון מתניידים (פודטראקים) בתחום שטחי שפת הים בעיר אשקלון


החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות להצבה והפעלה של דוכני מזון מתניידים (פודטראקים) בתחום שטחי שפת הים בעיר אשקלון(להלן: "השירותים"), והכל בהתאם להוראות ההסכם המצורף למסמכי המכרז, למפרטים ולכל נספחי ההסכם והמכרז ותנאיו.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

כנס המציעים יתקיים ביום ראשון 21/03/2021 בשעה 13:00 באמצעות אפליקציית "זום". השתתפות בכנס המציעים אינה חובה, אך היא מומלצת ביותר.


את ההצעות בצירוף המסמכים כנדרש בתנאי המכרז לרבות ערבות בנקאית, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל, במרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום חמישי 08/04/2021 בשעה 14:00.

יתר תנאי המכרז, לרבות מועדים ותנאי הסף הנדרשים מפורטים בהרחבה בחוברת המכרז.


יוסי דיין, מנכ"ל
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

חוברת מכרז

לתשומת לב המשתתפים, 

ניתן לשלם  לשלם את דמי ההשתתפות במכרז באתר באמצעות כרטיס אשראי בלינק

https://clouderp.io/Stores/Items/98?Items=189254&hideMenu=1&HideStoreOps=1