הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 07/2017 – להקמת מרכז רב תכליתי באשקלון


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514
מכרז פומבי 07/2017 – להקמת מרכז רב תכליתי באשקלון

הארכת מועד ועדכון פרטי מכרז

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות להקמת מרכז רב תכליתי באשקלון (להלן: "העבודות").
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות-1969, בענף 100 (בינוי) או בענף 140 (בנייה טרומית) בסיווג כספי ג- 3 והעומד ביתר תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, גם באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il. כתנאי להשתתפות במכרז יש לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של 6,000 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00 וזאת החל מיום ראשון, 26.11.2017 בשעה 12:00.


כנס המציעים יתקיים ביום שלישי 28.11.2017 בשעה 11:00 בחדר הישיבות של החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ שכתובתו: רחוב בת גלים 1 נמל המרינה אשקלון. מיד לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים אינה חובה.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 300,000 ₪ אשר תהיה בתוקף עד 1.04.2018.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום ראשון 10.12.2017 בשעה 13:15. פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום ראשון 10.12.2017 בשעה 13:30.

בכבוד רב,
החברה הכלכלית לאשקלון
בע"מ

 


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 07/2017 – להקמת מרכז רב תכליתי באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות להקמת מרכז רב תכליתי באשקלון (להלן: "העבודות").
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות-1969, בענף 100 (בינוי) או בענף 140 (בנייה טרומית) בסיווג כספי ג- 3 והעומד ביתר תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, גם באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il. כתנאי להשתתפות במכרז יש לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של 6,000 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00 וזאת החל מיום שני, 30.10.2017 בשעה 12:00.


כנס המציעים יתקיים ביום שלישי 31.10.2017 בשעה 13:00 בחדר הישיבות של החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ שכתובתו: רחוב בת גלים 1 נמל המרינה אשקלון. מיד לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה.

השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים הינה חובה.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 300,000 ₪ אשר תהיה בתוקף עד 1.04.2018.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום חמישי 23.11.2017 בשעה 13:45. פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום חמישי 23.11.2017 בשעה 14:00.

בכבוד רב,
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

מסמך הבהרות מס' 2

מסמך הבהרה

פרוטוקול כנס מציעים מתאריך 28.11.2017

הודעה בדבר הארכת מועד ועדכון פרטי מכרז

חוברת מכרז מעודכנת 6.12.2017

כתב כמויות ומפרט טכני

הדמיה

פרוטוקול כנס קבלנים מתאריך 31.10.2017

תוכניות פיתוח

תוכניות פיתוח 2

תוכניות פיתוח 3

תוכניות פיתוח 4

תוכניות פיתוח 5

תוכניות פיתוח 6

תוכניות פיתוח 7

תוכניות פיתוח 8

תוכניות פיתוח 9

 תוכנית פיתוח 10

תוכניות פיתוח 11

תוכניות פיתוח 12

תוכניות פיתוח 13

תשריט מדידה

תוכנית קונסטרוקציה

תוכנית קונסטרוקציה 2

תוכנית קונסטרוקציה 3

תוכנית קונסטרוקציה 4

תוכנית קונסטרוקציה 5

תוכנית אינסטלציה

תוכנית אינסטלציה 2

תוכנית אינסטלציה 3

תוכנית אינסטלציה 4

תוכנית אינסטלציה 5

תוכנית אינסטלציה 6

תוכנית אינסטלציה 7

תוכנית בטיחות

תוכנית בטיחות 2

תוכנית בטיחות 3

תוכנית בטיחות 4

תוכנית בטיחות 5

תוכנית מטבח

תוכנית מיזוג אויר

תוכנית מיזוג אויר 2

תוכנית מיזוג אויר 3

תוכנית חשמל

תוכנית חשמל 2

תוכנית חשמל 3

תוכנית חשמל 4

תוכנית חשמל 5

תוכנית חשמל 6

תוכנית חשמל 7

תוכנית חשמל 8

תוכנית חשמל 9

תוכנית חשמל 10

 תוכנית חשמל 11

תוכנית חשמל 12

תוכנית חשמל 13

תוכנית חשמל 14

תוכנית חשמל 15

תוכנית חשמל 16

תוכנית חשמל 17

תוכנית חשמל 18

תוכנית חשמל 19

תוכנית חשמל 20

תוכנית חשמל 21

 תוכנית חשמל 22

תוכנית חשמל 23

תוכנית חשמל 24

תוכנית חשמל 25

תוכנית חשמל 26

תוכנית חשמל 27

תוכנית חשמל 28

תוכנית חשמל 29

תוכנית חשמל 30

תוכנית חשמל 31

תוכנית חשמל 32