הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 07/2018 – לביצוע עבודות סלילה, פיתוח ותשתיות במתחמים 7-8 הרצוג ו' באשקלון


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 07/2018 – לביצוע עבודות סלילה, פיתוח ותשתיות במתחמים 7-8 הרצוג ו' באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות סלילה, פיתוח ותשתיות במתחמים 7-8 הרצוג ו' באשקלון (להלן "העבודה").
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות-1969, בענף 200 (פיתוח) בסיווג ג4 ואשר עומד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל, וכן באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il. מציע אשר יהא מעוניין להשתתף במכרז ולהגיש הצעה יחויב ברכישת מסמכי המכרז תמורת תשלום של 8,000 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו בכל מקרה, לרבות ביטול המכרז) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00, וזאת החל מיום שלישי 27.02.2018 מהשעה 12:00.

כנס המציעים יתקיים ביום שני 05.03.2018 בשעה 13:00 בחדר הישיבות של החכ"ל, ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון ומייד בסיומו יחל סיור קבלנים באתר העבודה. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים אינה חובה, אך היא מומלצת ביותר.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות אוטונומית של בנק ישראלי או חברת ביטוח ישראלית על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 800,000 ₪ אשר תהיה בתוקף עד 1.08.2018.

שאלות ו/או בקשות להבהרות ניתן להעביר בכתב לכתובת מייל monik@chakal.co.il, וזאת לא יאוחר מיום 08/03/2018. תשובות ו/או הבהרות יפורסמו באתר החכ"ל.


את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום שלישי 13.03.2018 בשעה 14:15. פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום שלישי 13.03.2018 בשעה 14:30.


בכבוד רב,
יוסי דיין, עו"ד
מנכ"ל החברה הכלכלית 
לאשקלון בע"מ

מסמך הבהרות

פרוטוקול כנס מציעים 

חוברת מכרז

כתב כמויות

תוכנית פיתוח כללית מתחם 7 

תוכנית פיתוח כללית מתחם 7 (2

תוכנית פיתוח כללית מתחם 8

תוכנית פיתוח כללית מתחם 8-1

תוכנית פיתוח מתחם 8-2

תוכנית פיתוח מתחמים 7-8

תוכנית תאורה בזק תנוחה פלח 7

תוכנית חשמל תאורה בזק תנוחה פלח 8

תוכנית פרט מרכזיית תאורה

תוכנית פרטים לתאורה

תוכנית חתכים לאורך קווי ביוב

תוכנית חתכים לאורך קוי ביוב /2

תוכנית חתכים לאורך קוי ניקוז

תוכנית קוי מים, ביוב וניקוז תנוחה כללית

תוכנית קוי מים, ביוב וניקוז תנוחה 201

תוכנית קוי מים, ביוב וניקוז תנוחה 202

תוכנית קוי מים, ביוב וניקוז תנוחה 203

תוכנית קוי מים, ביוב וניקוז תנוחה 204

תוכנית תיאום מערכות חתכים טיפוסיים

תוכנית תיאום מערכות תנוחה כללית

תוכנית עבודות עפר גיליון 1-2-4

תוכנית עבודות עפר תנוחה וניקוז 1-3-7-1-7 A

תוכנית עבודות עפר תנוחה וניקוז 1-3-7-1-7 B

 

 1-3-8-1-8 A תוכנית עפר תנוחה וניקוז 

תוכנית עפר תנוחה וניקוז 1-3-8-1-8 B

תוכנית עפר עבודות 1-4

תוכנית עפר עבודות  1-4

תוכנית עפר עבודות  1-4

תוכנית עפר סימון 1-5 S7

תוכנית עפר סימון 1-5 S8

תוכנית עפר פרטי ביצוע 1-6

תוכנית עפר חתכים 1-8

תוכנית עפר חתכים 1-8

תוכנית עפר חתכים 1-9

תוכנית עפר חתכים 1-9

תוכנית עפר חתכים 1-9

תוכנית עפר חתכים 1-9

תוכנית עפר 2-1-7-8

תוכנית עפר 2-1-8-8