הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 07/2019–לביצוע עבודות עפר, עבודות משק תת קרקעי וסלילת כבישים מתחם מתנחלים באשקלון


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי מס' 07/2019 לביצוע עבודות עפר, עבודות משק תת קרקעי וסלילת כבישים במתחם מתנחלים באשקלון–
הודעה על עדכון תנאי הסף וקיום סיור קבלנים נוסף

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מבקשת להודיע על השינויים הבאים בקשר עם המכרז שבנדון:

1. סעיף 2.1 וסעיף 3.1 לתנאי המכרז ישונו לנוסח הבא:
" המציע הנו קבלן רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט – 1969, המורשה לענף 200 בסיווג כספי ג'3(כבישים, תשתיות, פיתוח) וגם קבלן רשום בענף 260 (ביוב ניקוז ומים) בסיווג כספי ב'1 לפחות או לחילופין המציע הנו קבלן רשום המורשה בענף 200 בסיווג כספי ג'4 (כבישים, תשתיות, פיתוח)
2. החברה תקיים כנס מציעים נוסף ביום 20.05.2019 בשעה 09:00 במשרדיה. מציע אשר השתתף בכנס הקודם אינו חייב להשתתף בכנס זה. למען הסר ספק השתתפות בכנס מציעים אינה חובה.
3. יתר תנאי המכרז, לרבות מועד הגשת ההצעות ותוקף ערבות המכרז, יוותרו ללא שינוי.

בכבוד רב,
יוסי דיין, עו"ד
מנכ"ל החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 07/2019–לביצוע עבודות עפר, עבודות משק תת קרקעי וסלילת כבישים מתחם מתנחלים באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות עפר, עבודות משק תת קרקעי וסלילת כבישים במתחם מתנחלים באשקלון (להלן "הפיתוח").
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות-1969, בענף 200 (פיתוח) בסיווג כספי ג' 3 וענף 400 (ביוב ניקוז ומים) בסיווג כספי ב' 1 והעומד ביתר תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, גם באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il. כתנאי להשתתפות במכרז יש לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של 2,000 ₪ בתוספת מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00.

כנס המציעים יתקיים ביום א' 12/05/2019 בשעה 09:30 בחדר הישיבות של החברה הכלכלית שכתובתו: בת גלים 1, מרינה אשקלון. מיד לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים אינה חובה.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 1,000,000 ₪ אשר תהיה בתוקף עד 01/12/2019.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל, המרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום ד' 05/06/2019 בשעה 11:45. פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום ד' 05/06/2019 בשעה 12:00.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

בכבוד רב,
יוסי דיין, עו"ד
מנכ"ל החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

חוברת מכרז

כתב כמויות

פרוטוקול כנס מציעים מיום 12.05.2019

פרוטוקול כנס מציעים נוסף מיום 20.05.2019

הבהרה מס' 1

הבהרה מס' 2

תצהיר קבלת תכניות