הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 07/2020 – ביצוע הסדרה של נחל חממה משכונת נווה דקלים באשקלון ועד נחל אבטח

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות ביצוע הסדרה של נחל חממה משכונת נווה דקלים באשקלון ועד נחל אבטח (להלן: "הפיתוח").

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט- 1969 בענף 200 (פיתוח) בסיווג כספי ג'4 והעומד ביתר תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, באתר החכ"ל שכתובתו www.chakal.co.il. ובמשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00.

כתנאי להשתתפות במכרז על המציע לשלם דמי השתתפות בסך של 3,000 ₪ בתוספת מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל.


להבטחת קיום התחייבויותיו חובה על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 900,000 ₪ כולל מע"מ אשר תהיה בתוקף עד 01/08/2020.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל, במרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום חמישי 05/03/2020 בשעה 11:45. פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום חמישי 05/03/2020 בשעה 12:00.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

יוסי דיין, מנכ"ל
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

חוברת המכרז

כתב כמויות

הבהרה מס' 1

תשריט  נחל חממה ביחס לרקע תצ''א אשקלון

הבהרה מס' 2