הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 08/2017 תכנון, אספקה והתקנת מתקני משחק בשכונת רמת כרמים באשקלון


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514


מכרז פומבי 08/2017 תכנון, אספקה והתקנת מתקני משחק בשכונת רמת כרמים באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לתכנון, אספקה והתקנת מתקני משחק בשכונת רמת כרמים באשקלון (להלן "העבודות").

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום גם באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il וזאת החל מיום שני 03/07/2017. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של 2,500 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בין השעות 9:00- 15:30, וזאת החל מהמועד לעיל.

כנס מציעים יתקיים ביום חמישי 06/07/2017 בשעה 10:00 בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון. מיד לאחר מכן יתקיים סיור מציעים באתר העבודה. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים אינה חובה.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 100,000 ₪ אשר תעמוד בתוקף עד 01/12/2017.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון, עד ולא יאוחר מיום חמישי 20/07/2017 בשעה 14:45 פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום חמישי 20/07/2017 בשעה 15:00.


בכבוד רב,
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

חוברת מכרז

תוכנית סימון שטח

פרוטוקול סיור קבלנים

הבהרה מס' 1

הבהרה מס'

תוכנית פיתוח