הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 08/2021– לביצוע עבודות לפיתוח פארק עיר היין שלב א' והקמת גשרים בעיר היין באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות לפיתוח פארק עיר היין חלק א', כולל הקמת גשרים 2-BR "אמפורות", BR-10 (נחל חממה) וגשר נופי מעל שלולית החורף, בעיר היין אשקלון (להלן: "הפרויקט" ו- "המתחם" בהתאמה). העבודות יכללו בין היתר: עבודות הכנה, פירוקים, עבודות עפר, תשתיות, תכנון וביצוע הסדרי תנועה לשלבי הביצוע, עבודות בטון, קונסטרוקציה וגשרים, מצעים, סלילה, עבודות פיתוח, ריצופים, מסגרות, גינון והשקיה, ביצוע מתקני משחק, מתקני כושר, ריהוט רחוב והכל על פי תכניות ומפרטי המכרז (להלן: "העבודות").
התיאור האמור הנו כללי ותיאור מפורט של העבודות מפורט במפרט הטכני הנמצא באתר האינטרנט של החברה.

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

כנס מציעים יתקיים בתאריך 11/10/2021 בשעה 11:00 באמצעות אפליקציית ZOOM. פרטי הזימון יועלו לאתר האינטרנט של החברה. השתתפות בכנס אינה חובה, אך היא מומלצת ביותר.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, באתר החכ"ל שכתובתו www.chakal.co.il.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל, במרינה אשקלון יומיים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, הקבוע ליום 26/10/2021 בשעה 13:45
(להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז").

קרי, ביום 24/10/2021 וביום 25/10/2021 בין השעות 08:30-16:00 וביום 26/10/2021 החל מהשעה 08:30 ועד השעה 13:45 בלבד.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

יוסי דיין, מנכ"ל
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

חוברת מכרז

כתב כמויות

מפרט טכני

פרק המוקדמות למפרט טכני מיוחד

חוברת נספחים

רשימת תוכניות למכרז מעודכנת ליום 03/10/2021

פרוטוקול כנס מציעים 

מסמך הבהרות מס' 1

לתשומת לב המשתתפים, 

ניתן לשלם  לשלם את דמי ההשתתפות במכרז באתר באמצעות כרטיס אשראי בלינק

https://clouderp.io/Stores/Items/98?Items=196470&hideMenu=1&HideStoreOps=1

חשמל, תאורה ותקשורת - מבנה מתחת לגשר אמפורות

מיזוג אוויר - מבנה מתחת לגשר אמפורות

אדריכלות בינוי- גשר אמפורות

אדריכלות בינוי- גשר הולכי רגל BR10

חשמל, תאורה ותקשורת - גשר הולכי רגל BR10

תיאום תשתיות - הרחבת נתיב והתחברות לכביש רבין

תנועה- הרחבת נתיב והתחברות לכביש רבין

אינסטלציה - מבנה מתחת לגשר אמפורות