הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 09/2017 – לביצוע עבודות סלילה ופיתוח רחוב יפה נוף ברצועת החוף באשקלון


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 09/2017 – לביצוע עבודות סלילה ופיתוח רחוב יפה נוף ברצועת החוף באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות סלילה ופיתוח רחוב יפה נוף ברצועת החוף באשקלון (להלן "הפיתוח").
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות-1969, בענף 200 (פיתוח) בסיווג כספי ג-3 והעומד ביתר תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום גם באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של 5,000 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בין השעות 09:00-15:30, וזאת החל מיום שלישי 25.07.2017 מהשעה 12:00.

כנס מציעים יתקיים ביום חמישי 27.07.2017 בשעה 10:00 בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון. מיד לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים הינה חובה.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 800,000 ₪ אשר תהיה בתוקף עד 31.12.2017.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום חמישי 10.08.2017 בשעה 13:45. פתיחת המכרז (פומבית) תערך ביום חמישי 10.08.2017 בשעה 14:00.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

בכבוד רב,
החברה הכלכלית
לאשקלון בע"מ

הבהרה מס' 1

הבהרה מס' 2

חוברת מכרז מעודכן 9.08.2017

כתב כמויות מעודכן 7.08.2017

פרוטוקול סיור קבלנים 

תוכנית פיתוח

חוברת פרטים

תוכניות חשמל 1

תוכניות חשמל 2

תוכניות חשמל 3

תוכניות אינסטלציה 1

תוכניות אינסטלציה 2

תוכנית פירוקים 1

תוכנית פירוקים 2

תוכנית תנוחה וניקוז 1

תוכנית תנוחה וניקוז 2

תוכנית עבודות עפר

תוכנית סימון 1

תוכנית סימון 2

תוכנית פרטים

תוכנית פרטי ניקוז

תוכנית חתכים לאורך 1

תוכנית חתכים לאורך 2

תוכנית חתכים לרוחב 1

תוכנית חתכים לרוחב 2

תוכנית תנועה 1

תוכנית תנועה 2

תוכנית השקייה

 תוכנית צמחייה 1

תוכנית צמחיה 2

תוכנית השקיה ושרוולים