הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 09/2018 – לביצוע עבודות פיתוח סלילה ותשתיות רחוב חיל הים באשקלון


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 09/2018 – לביצוע עבודות פיתוח סלילה ותשתיות רחוב חיל הים באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח, סלילה ותשתיות רחוב חיל הים באשקלון (להלן "העבודה").
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות-1969, בענף 200 (פיתוח) בסיווג ג4 ואשר עומד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל, וכן באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il. מציע אשר יהא מעוניין להשתתף במכרז ולהגיש הצעה יחויב ברכישת מסמכי המכרז תמורת תשלום של 8,000 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו בכל מקרה, לרבות ביטול המכרז) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00, וזאת החל מיום שלישי 27.02.2018 מהשעה 12:00.

כנס המציעים יתקיים ביום שני 05.03.2018 בשעה 14:00 בחדר הישיבות במשרדי החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון ומיד בסיומו יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים אינה חובה אך היא מומלצת ביותר.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות אוטונומית של בנק ישראלי או חברת ביטוח ישראלית על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 800,000 ₪ אשר תהיה בתוקף עד 1.08.2018.

שאלות ו/או בקשות להבהרות ניתן להעביר בכתב לכתובת מייל monik@chakal.co.il, וזאת לא יאוחר מיום 08/03/2018. תשובות ו/או הבהרות יפורסמו באתר החכ"ל.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום שלישי, 13/03/2018 בשעה 14:15. פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום שלישי 13/03/2018 בשעה 14:30.

 
בכבוד רב,
יוסי דיין, עו"ד
מנכ"ל החברה הכלכלית
לאשקלון בע"מ

מסמך הבהרה 

 פרוטוקול כנס קבלנים

חוברת מכרז וכתב כמויות נכון ל 6.03.2018

חתכים לאורך 1,2

חתכים לאורך ניקוז 2 

 חתכים לאורך ניקוז 3

חתכים לאורך ניקוז

חתכים לאורך צירים 3,4

חתכים לרוחב ציר 1 וציר 2

חתכים לרוחב ציר 2 המשך

חתכים חתכים לרוחב ציר 3 מ-560 עד 920

חתכים לרוחב ציר 3 מחתך 40 עד 380

חתכים לרוחב ציר 3 מחתך 400 עד 540

חתכים לרוחב ציר 4 מחתך 20 עד 360

חתכים לרוחב ציר 4 מחתך 380 עד 820

חתכים לרוחב ציר 4 מחתך 820 עד 1160

חתכים לרוחב ציר 4 מחתך 1180 עד 1320

חתכים

חתכים

כיכר 1 פיתוח + חתכים

כיכר 2- פיתוח + חתכים

כיכר 3- פיתוח + חתכים

כיכר 4- פיתוח + חתכים

מרכזיית תאורה

פרטי ניקוז

פרטי פיתוח כיכרות

פרטי פיתוח

פרטים לתאורת כביש

פרטים

קו סניקה חתך לאורך

תכנית השקיה 3,4,5

תכנית השקיה 6,7,8

תכנית השקיה 9,10,11

תכנית השקיה קטעים 1,2

תכנית התקון למכרז 

תכנית מערכות מים וביוב

תכנית סימון גיליון 1

תכנית סימון גיליון 2,3,4

תכנית פירוקים גיליון 1

תכנית פירוקים גיליון 2,3,4

תכנית פיתוח כללית חלופה 1

תכנית פיתוח כללית קטע דרום מזרחי שלב א'

תכנית פיתוח כללית קטעים 3,4,5

תכנית פיתוח כללית קטעים 6,7,8

תכנית פיתוח כללית שלב א'

תכנית פיתוח כללית

תכנית פיתוח

תכנית פרטים

תכנית צמחייה 9,10,11

תכנית צמחייה 1,2

תכנית צמחייה 3,4,5

תכנית צמחייה 6,7,8

תכנית תאורת כביש (גיליון 2)

תכנית תאורת כביש גיליון 3

תכנית תאורת כביש

תכנית תנוחה גיליון 1

תכנית תנוחה גיליון 2,3,4- מהדורה 1

תכנית תנועה גיליון 1

תכנית תנועה גיליון 2,3,4