הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 10/2016 – לביצוע עבודות סלילה, פיתוח ותשתיות בתת מתחם ה2' בשכונת הנשיא הרצוג באשקלון


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 10/2016 – לביצוע עבודות סלילה, פיתוח ותשתיות בתת מתחם ה2' בשכונת הנשיא הרצוג באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות סלילה, פיתוח ותשתיות בתת מתחם ה2' בשכונת הנשיא הרצוג באשקלון (להלן "הפיתוח").
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות-1969, בענף 200 (פיתוח) בסיווג ג3 והעומד ביתר תנאיי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום גם באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il.
ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של 12,000 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בין השעות 9:00- 15:30, וזאת החל מיום שני , 15.8.2016.

כנס מציעים יתקיים ביום שלישי 16.08.2016 בשעה 12:00 בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון.
מיד לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים הינה חובה.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 400,000 ₪ אשר תהיה בתוקף עד 1.12.2016.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום רביעי 31.8.2016 בשעה 14:45.
פתיחת המכרז (פומבית) תהיה ביום רביעי 31.8.2016 בשעה 15:00.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

בכבוד רב,
גלעד אורן, רו"ח
מנכ"ל החכ"ל

 הבהרה

הבהרה מס' 2

הבהרה מס' 3

הבהרה מס' 4

חוברת מכרז 

פרוטוקול כנס מציעים

כתב כמויות

תוכניות אדריכליות 1

תוכניות אדריכליות 2

תוכניות אדריכליות 3

תוכניות אדריכליות 4

תוכניות אדריכליות 5

תוכניות אדריכליות 6

תוכניות אדריכליות 7

תוכניות אדריכליות 8

תוכניות אדריכליות 9

תוכניות אדריכליות 10

תוכניות אדריכליות 11

תוכניות אדריכליות 12

תוכניות חשמל 1

תוכניות חשמל 2

תוכניות חשמל 3

תוכניות חשמל 4

תוכניות מים וביוב 1

תוכניות מים וביוב 2

תוכניות מים וביוב 3

תוכניות מים וביוב 4

תוכניות מים וביוב 5

תוכניות מים וביוב 6

תוכניות מים וביוב 7

תוכניות מים וביוב 8

תוכניות מים וביוב 9

תוכניות מים וביוב 10

תוכניות מים וביוב 11

תוכניות מים וביוב 12

תוכניות תנועה 1

תוכניות תנועה 2

תוכניות תנועה 3

תוכניות תנועה 4

תוכניות תנועה 5

תוכניות תנועה 6

תוכניות תנועה 7

תוכניות תנועה 8

תוכניות תנועה 9

תוכניות תנועה 10

תוכניות תנועה 11

תוכניות תנועה 12

תוכניות תנועה 13

תוכניות תנועה 14