הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 10/2024 להפעלת בית ספר לשייט ומועדון שייטים במרינה באשקלון

כנס המציעים יתקיים היום 21/05/2024 בשעה 11:00 באמצעות אפליקציית "זום" בקישור- https://us06web.zoom.us/j/87892806218?pwd=ybWgbbjkQB5LjabsBqCvGEknucRBiD.1 השתתפות בכנס המציעים אינה חובה, אך היא מומלצת ביותר.


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ (להלן: "המזמין ו/או "החברה" ו/או "החכ"ל") היא חברה עירונית המוחזקת במלואה על ידי עיריית אשקלון (להלן: "העירייה"), ומשמשת כזרוע הביצועית של העירייה. בימים אלה הסתיימה הקמתו  בית ספר לחינוך ימי, ברחוב  בת גלים 6, מרינה אשקלון, אשקלון גוש: 2528 חלק מחלקה 8 (להלן: "המבנה").

במסגרת מכרז זה מבקשת החברה לקבל הצעות לשכירת חלק מהמבנה, המצוי בקומת הקרקע למטרת הפעלת בית ספר לשיט ומועדון שייטים (בדרגת הסמכה 30 ומעלה) (להלן: "בית ספר לשיט ומועדון שייטים"), וכן לביצוע עבודות התאמה בחלק זה של המבנה לצורך התאמתו למטרת השכירות (להלן: "מטרת השכירות" ו"הנכס").

תיאור כללי של הנכס – הנכס ממוקם בקומת הקרקע בחזית למעגן הסירות הצפוני והים והכניסה אליו היא מהטיילת הצפונית הצמודה למעגן הסירות. שטח הנכס הוא כ- 100 מ"ר (כולל שטח המרחב המוגן): 96.70 מ"ר עיקרי + 12.30 מ"ר ממ"מ.

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

מציע אשר יהיה מעונין להשתתף במכרז ולהגיש הצעה יחויב בדמי השתתפות בסך של 1,000 ש"ח בתוספת מע"מ (שלא יוחזרו), שישולמו לפקודת החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ. המציע יצרף קבלה על תשלום דמי ההשתתפות כחלק מהצעתו במכרז.

ניתן לשלם בלינק-https://app.clouderp.io/Stores/Items/98?Items=384853&hideMenu=1&HideStoreOps=1

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל, במרינה אשקלון יומיים בלבד לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, הקבוע ליום 18/06/2024 בשעה 14:45 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז").

קרי, ביום 16/06/2024 וביום 17/06/2024, בין השעות 08:30-16:00, וביום 18/06/2024 החל מהשעה 08:30 ועד לשעה 14:45 בלבד..

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ