הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 11/2016 למתן שירותי שמירה וניקיון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון

טל':08-6707100        פקס:08-6744514

 מכרז פומבי 11/2016 למתן שירותי שמירה וניקיון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה  בזאת הצעות למתן שירותי שמירה וניקיון (להלן "השירותים"). 

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז. 

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום גם באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il

וזאת החל מיום  שלישי 10.05.2016.

חובה לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של 5,500 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי  החכ"ל,

בנמל המרינה, אשקלון, בין השעות 15:30 – 09:00 מהמועד שלעיל.

 

כנס מציעים יתקיים ביום ראשון 15.05.2016 בשעה  13:00, בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון. השתתפות בכנס המציעים הינה חובה.

 

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו,

בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 70,000 ₪ אשר תהיה בתוקף עד 01/09/2016.

 

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז,

יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון

 עד ולא יאוחר מיום רביעי 25.05.2016 שעה 14:15.

פתיחת המכרז (פומבית) תהיה ביום רביעי 25.05.2016 בשעה 14:30.

חוברת מכרז

צו הרחבה בענף הניקיון

הסכם קיבוצי בענף השמירה

פרוטוקול סיור קבלנים

הבהרה

 

בכבוד רב,

גלעד אורן, רו"ח

מנכ"ל החכ"ל

 

 

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

שימוש בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.