הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 11/2017 – הקמת מתחם אקסטרים ברצועת החוף באשקלון


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 11/2017 – הקמת מתחם אקסטרים ברצועת החוף באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות להקמת מתחם אקסטרים ברצועת החוף באשקלון.
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום גם באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il. כתנאי להשתתפות במכרז, יש לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של 5,000 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00.

כנס המציעים יתקיים ביום רביעי 18/10/2017 בשעה 14:30 בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון. מיד לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה. ההשתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים הינה חובה.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 250,000 ₪ אשר תהיה בתוקף עד 01.03.2018.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום חמישי 9/11/2017 בשעה 14:15. פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום חמישי 9/11/2017 בשעה 14:30.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

בכבוד רב,
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

פרוטוקול כנס מציעים

חוברת מכרז מעודכנת 18.10.2017

הבהרה

מסמך הבהרות מס' 2

תשריט היתר בניה

תוכנית העמדה אדריכלית

תוכניות

תוכניות 2

תוכניות 3

תוכניות 4

תוכניות 5

תוכניות 6

תוכניות 7

תוכניות 8

תוכניות 9

תוכניות 10

תוכניות 11

תוכניות 12

תוכניות 13

תוכניות 14

תוכניות 15

תוכניות 16

תוכניות 17

תוכניות 18

תוכניות 19

תוכניות 20

תוכנית פלדה

תוכנית פלדה

 תוכנית פלדה 3

תוכנית פלדה 4

תוכנית פלדה 5

תוכנית פלדה 6

תוכנית פלדה 7

תוכנית פלדה 8

תוכנית פלדה 9

תוכנית יסודות

תוכנית יסודות 2

תוכנית יסודות 3

תוכנית יסודות 4

תוכנית יסודות 5

תוכנית יסודות 6

תוכנית יסודות 7

תוכנית יסודות 8

תוכנית יסודות 9

תוכנית יסודות 10

תוכנית יסודות 11

תוכנית יסודות 12

תוכנית יסודות 13

תוכנית יסודות 14

תוכנית יסודות 15

תוכנית יסודות 16

חישובים

חישובים 2

חישובים 3

חישובים 4

חישובים 5

חישובים 6

חישובים 7