הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 11/2019–להפעלת מזנון בהיכל התרבות באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 11/2019– להפעלת מזנון בהיכל התרבות באשקלון
הודעה על הארכת מועד הגשה

בשל המצב הביטחוני, החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל"), מודיעה בזאת על הארכת מועד ההגשה לעד ולא יאוחר מיום רביעי 4/12/2019 בשעה 12:15. פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום רביעי 4/12/2019 בשעה 12:30.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

עדכונים נוספים יועלו לאתר החברה חובה על המציעים להתעדכן באתר מעת לעת.

יתר תנאי המכרז נותרו ללא שינוי.


בכבוד רב,
יוסי דיין, מנכ"ל
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 11/2019–להפעלת מזנון בהיכל התרבות באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות להפעלת מזנון בהיכל התרבות באשקלון (להלן "המזנון" / "ההפעלה").

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il ובמשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00.

כנס המציעים יתקיים ביום ראשון 03/11/2019 בשעה 12:00 במבנה היכל התרבות באשקלון, ברח' הנשיא 82 אשקלון.
השתתפות בכנס המציעים אינה חובה, אך היא מומלצת ביותר.

מציע אשר מעוניין להשתתף במכרז, ולהגיש הצעה, יחויב בתשלום עבור השתתפות במכרז בגובה 1,500 ₪ בתוספת מע"מ. רק מציע אשר ישלם את דמי ההשתתפות יוכל להגיש הצעה וליטול חלק במכרז.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות אוטונומית של בנק ישראלי או חברת ביטוח ישראלית על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 50,000 ₪ אשר תהיה בתוקף עד 01/04/2020.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום רביעי 13/11/2019 בשעה 13:45 פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום רביעי 13/11/2019 בשעה 14:00.

*לידיעתכם, משרדי החברה יהיו סגורים בימים שבין 27/10/19-31/10/2019*

בכבוד רב,
יוסי דיין, מנכ"ל
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

חוברת מכרז