הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 1/2016 הקמת גני ילדים באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון

טל':08-6707100        פקס:08-6744514

 מכרז פומבי 1/2016 -הקמת גני ילדים באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות להקמת גני ילדים באשקלון (להלן "העבודות").

 

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות-1969, בענפים  140 (בנייה טרומית) ו\או 100 (בנייה) ובסיווג ג3, והעומד ביתר תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il החל מיום רביעי 06.01.2016 בלבד.

כתנאי להגשת הצעה על המציע לשלם דמי השתתפות בסך של 3,500 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) בין השעות 9:00- 15:30, וזאת החל מהמועד שלעיל.

 

כנס מציעים יתקיים ביום חמישי 07/01/2016 בשעה  12:00. בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון.

השתתפות בכנס המציעים הינה חובה.

 

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 300,000 ₪ אשר תעמוד בתוקף עד 01.07.2016.

 

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון

עד ולא יאוחר מיום שני  18.1.2016 שעה 14:15.

פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום שני 18.1.2016 בשעה 14:30.

חוברת מכרז

כתב כמויות

תוכנית מנחה

פרוטוקול סיור קבלנים

רשימת קבלנים שהשתתפו בסיור קבלנים 7.1.16

 

בכבוד רב,

גלעד אורן, רו"ח

מנכ"ל החכ"ל