הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז מס' 12/2019 לעריכת ביטוחי החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ – הודעה על הארכת מועד הגשת ההצעות

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מודיעה בזאת על הארכת מועד הגשת מכרז 12/2019 לעריכת ביטוחי החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ.
המועד האחרון להגשת ההצעות יידחה ליום 19.06.2019 עד השעה 9:15. הפתיחה הפומבית תהא בשעה 9:30 במשרדי החכ"ל.
יתר תנאי המכרז יוותרו בעינם.

בבכוד רב,
יוסי דיין, עו"ד
מנכ"ל החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 12/2019 לעריכת ביטוחי החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ (להלן – "החכ"ל") מכריזה בזה על בקשה לקבלת הצעות לעריכת ביטוחי החברה לשנת 2019 (עם אפשרות הארכה לארבע שנים נוספות, שנה אחת בכל פעם).

רשאים להשתתף במכרז:
א. חברות ביטוח.
ב. בעלי רישיון תקף לעסוק בביטוח בישראל כמורשה של חתמי לוידס, לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981, בענפי הביטוח לגביהם מוגשת ההצעה (להלן "מורשה לוידס").
ג. סוכני ביטוח מורשים המקיימים את התנאים המצטברים הבאים:

- אשר להם רישיון סוכן בר תוקף בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז.
- אשר להם ניסיון קודם בביטוח בן חמש שנים לפחות.
- אשר להם תיק ביטוח בהיקף פרמיות בביטוח אלמנטרי של 5 מיליון ₪ לפחות בתקופת 12 החודשים שקדמו להגשת ההצעה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, באתר החכ"ל שכתובתו www.chakal.co.il. ובמשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00.

כתנאי להשתתפות במרכז יש לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החכ"ל –תמורת תשלום של 1,000 ש"ח + מע"מ (אשר לא יוחזרו) יש לצרף למסמכי ההגשה קבלה המאשרת את רכישת מסמכי המכרז וזאת החל מיום ראשון ה 19.05.2019 בשעה 12:00.

פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל גב' רחלי ארביב אסתרזון, ממונה על נושא ביטוח בחכ"ל בשעות העבודה המקובלות בטלפון 08-6707100 .

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית, בסך 70,000 ₪ (שבעים אלף ₪ ), אשר תהיה בתוקף עד 31.10.2019.
על הערבות להיות בנוסח המצ"ב כנספח למכרז.

ההצעות החתומות תוגשנה בתוך מעטפה סגורה שעליה יצוין מספר המכרז, תימסרנה במסירה ידנית ותוכנסנה לתיבת המכרזים בבניין החברה בכתובת בת גלים 1 , אשקלון, לא יאוחר מתאריך 11.06.2019 בשעה 10:45.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

להלן ריכוז התאריכים למכרז:

פעילות תאריך
המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה לחברה לכתובת מייל monik@chakal.co.il 2.06.2019
המועד האחרון להגשת הצעות 11.06.2019

בכבוד רב,
יוסי דיין, עו"ד
מנכ"ל החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

חוברת מכרז