הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 13/2019 להפעלת מתקני חוף ורוכלות בחופי הים המוכרזים באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
בת גלים 1, ת.ד. 977 נמל המרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 13/2019 להפעלת מתקני חוף ורוכלות בחופי הים המוכרזים באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי חוף בחופים המוכרזים באשקלון בעבור עונת הרחצה לשנת 2019 באמצעות הענקת היתר להצבת שמשיות, כסאות, שולחנות, מיטות שיזוף וכן היתר לעיסוק ברוכלות, באמצעות הצבת עגלות ניידות לממכר מזון, משקאות ושלגונים, והכל כאמור ובכפוף למסמכי המכרז.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז , ללא תשלום, באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il . ובמשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 35,000 ₪ אשר תעמוד בתוקף עד 31.12.2019.


את ההצעות ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון, עד ולא יאוחר מיום ג' 11/06/2019 בשעה 10:45. (להלן: "המועד האחרון להגשה") פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום ג' 11/06/2019 בשעה 11:00.


בכבוד רב,
יוסי דיין, עו"ד
מנכ"ל החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

חוברת מכרז

הבהרות