הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 14/2016 למתן שירותי תיקוני גוף בכלי שיט במרינה אשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון

טל':08-6707100        פקס:08-6744514

מכרז פומבי 14/2016

למתן שירותי תיקוני גוף בכלי שיט במרינה אשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי תיקוני גוף בכלי שיט במרינה אשקלון.

 רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום גם באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il החל מיום ראשון 22.5.2016.

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של 2,500 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי  החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בין השעות 9:00- 15:30, וזאת החל מהמועד לעיל.

 

כנס מציעים יתקיים ביום רביעי 25.5.2016 בשעה  10:00 בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1,

נמל המרינה אשקלון. מיד לאחר מכן יתקיים סיור במספנה. השתתפות בכנס המציעים אינה חובה.

 

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו,

בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 25,000 ₪ אשר תעמוד בתוקף עד 01.09.2016.

 

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז,

יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון,

עד ולא יאוחר מיום ראשון 5.6.2016 בשעה 14:45 פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום שני 5.6.2016 בשעה 15:00.

חוברת מכרז

צילום אויר מתחם המרינה אשקלון

 

 

בכבוד   רב,

גלעד אורן, רו"ח

מנכ"ל    החכ"ל