הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 14/2019 לקבלת שירותי מיתוג, אסטרטגיה ושיווק תקשורתי עבור העיר אשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
בת גלים 1, ת.ד. 977 נמל המרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 14/2019 לקבלת שירותי מיתוג, אסטרטגיה ושיווק תקשורתי עבור העיר אשקלון

הרינו להודיעכם כי חוברת המכרז תועלה לאתר החברה היום, 02/07/2019, עד לשעה 17:00.


בכבוד רב,
יוסי דיין, עו"ד
מנכ"ל החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

מכרז פומבי 14/2019 לקבלת שירותי מיתוג, אסטרטגיה ושיווק תקשורתי עבור העיר אשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לקבלת שירותי מיתוג, אסטרטגיה ושיווק תקשורתי עבור העיר אשקלון.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז , ללא תשלום, החל מיום ג' 2.07.2019 בשעה 13:00 באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il . ובמשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00.


את ההצעות ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון, עד ולא יאוחר מיום ב' 29/07/2019 בשעה 9:45. (להלן: "המועד האחרון להגשה") פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום ב' 29/07/2019 בשעה 10:00.


בכבוד רב,
יוסי דיין, עו"ד
מנכ"ל החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

חוברת מכרז

הבהרות