הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 15/2016 מיגון מוסדות חינוך באשקלון – שלב ה

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514


מכרז פומבי 15/2016 מיגון מוסדות חינוך באשקלון – שלב ה


החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לביצוע מיגון מוסדות חינוך באשקלון – שלב ה' (להלן "העבודות").

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות-1969, בענף 100 (בניה) ובסיווג כספי המתאים להיקף הכספי של הצעתו הכספית, והעומד ביתר תנאיי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט www.chakal.co.il. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של 3,500 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בין השעות 9:00- 15:30, וזאת החל מיום חמישי 30/06/2016.

כנס מציעים יתקיים ביום שני 04/07/2016 בשעה 11:00 בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון.

מיד לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים הינה חובה.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז,

על סך של 220,000 ₪ אשר תהיה בתוקף עד 01/12/2016.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון

עד ולא יאוחר מיום שני 18/07/2016 בשעה 14:45. (להלן: "המועד האחרון להגשה")

פתיחת המכרז (פומבית) תהיה ביום שני 18/07/2016 בשעה 15:00.

בכבוד רב,
גלעד אורן, רו"ח
מנכ"ל החכ"ל
המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

חוברת מכרז 

תוכניות בי'ס מקיף א

תוכניות בי'ס מקיף א 2

תוכניות בי'ס נאות אשקלון

תוכניות בי'ס נאות אשקלון 2

תוכניות בי'ס נצח ישראל

תוכניות בי'ס רותם

תוכניות בי'ס רותם 2

תוכניות בי'ס אומנויות

תוכניות בי'ס אור החיים

תוכניות בי'ס ארלוזרוב

תוכניות בי'ס ברנע

תוכניות בי'ס מדעים

תוכניות בי'ס מעיין חיים ושלום

פרוטוקול סיור קבלנים