הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 15/2019–לביצוע הקמת רמזור בצומת רחובות בן צבי ושד' ירושלים באשקלון


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 15/2019–לביצוע הקמת רמזור בצומת רחובות בן צבי ושד' ירושלים באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לביצוע הקמת רמזור בצומת רחובות בן צבי ושד' ירושלים באשקלון (להלן "הפיתוח").

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות-1969, בענף 280 (התקנת רמזורים) או ענף 200 (כבישים תשתיות ופיתוח), בסיווג כספי המתאים להצעה הכספית והעומד ביתר תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, באתר החכ"ל שכתובתו www.chakal.co.il. ובמשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00.

כתנאי להשתתפות במכרז יש לשלם דמי השתתפות בסך של 2,000 ₪ בתוספת מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל.

כנס המציעים יתקיים ביום ג' 11/06/2019 בשעה 13:00 בחדר הישיבות של החכ"ל. מיד לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים אינה חובה.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 50,000 ₪ אשר תהיה בתוקף עד 01/12/2019.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל, במרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום ד' 19/06/2019 בשעה 09:15. פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום ד' 19/06/2019 בשעה 09:30.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

יוסי דיין, עו"ד
מנכ"ל החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

חוברת מכרז

כתב כמויות

פרוטוקול כנס מציעים

מכרז מס' 15/2019– תוכניות כביש פיזי

מכרז מס' 15/2019– תוכניות תנועה וזמני רמזורים