הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 15/2020–לתכנון, אספקה, התקנה ומתן שירותי תחזוקה למערכת פוטוולטאית על גג מבנה היכל התרבות באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 15/2020–לתכנון, אספקה, התקנה ומתן שירותי תחזוקה למערכת פוטוולטאית על גג מבנה היכל התרבות באשקלון 

הודעה על שינוי בתנאי הסף ,הארכת המועד האחרון להגשת הצעות וקיום כנס מציעים נוסף

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מבקשת להודיע על השינויים הבאים בקשר עם המכרז שבנדון:

1. סעיף 3.ב' לתנאי המכרז ישונה לנוסח הבא:
"המציע ו/או קבלן משנה מטעמו נציג מטעמו הינו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים בהתאם לדין בסיווג 160א1 לפחות."

2. החברה תקיים כנס מציעים נוסף ביום 08/06/2020 בשעה 12:00 במבנה בהיכל התרבות באשקלון ברח' הנשיא 82. מציע אשר השתתף בכנס הקודם אינו חייב להשתתף בכנס זה. למען הסר ספק, השתתפות בכנס המציעים אינה חובה, אך היא מומלצת ביותר.

3. המועד האחרון להגשת הצעות הוארך ונקבע ליום 15/06/2020 בשעה 12:45 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות").


יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי. פרטי המכרז, מועדים ותנאי הסף המעודכנים נמצאים באתר החברה בכתובת www.chakal.co.il. העיון לא כרוך בתשלום.

יוסי דיין, מנכ"ל
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 15/2020–לתכנון, אספקה, התקנה ומתן שירותי תחזוקה למערכת פוטוולטאית על גג מבנה היכל התרבות באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת פוטוולטאית על גג מבנה היכל התרבות באשקלון כולל מתן שירותי אחריות ובדק (להלן: "המערכת" ו"העבודות" בהתאמה)

פרטי המכרז, מועדים ותנאי הסף נמצאים באתר החברה בכתובת www.chakal.co.il. העיון לא כרוך בתשלום.


כנס מציעים יתקיים המפגש יתקיים ביום ראשון 24/05/2020 בשעה 12:00 במבנה בהיכל התרבות באשקלון ברח' הנשיא 82. השתתפות בכנס המציעים אינה חובה, אך היא מומלצת ביותר.


על המציע להגיש את הצעתו במסירה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל ברח' בת גלים 1 נמל המרינה אשקלון לא יאוחר מיום חמישי 04/06/2020 בשעה 10:45 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז").


יוסי דיין, מנכ"ל
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

חוברת מכרז מעודכנת 27.05.2020

מסמך הבהרות מס' 1