הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 17/2020 לביצוע עבודות עפר, תשתיות תת"ק, פיתוח וגינון במתחם אקו-ספורט אשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 17/2020 לביצוע עבודות עפר, תשתיות תת"ק, פיתוח וגינון במתחם אקוספורט אשקלון

הודעה על הארכת מועד הגשה


הרינו להודיעכם כי בשל הנחיות הממשלה, המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוארך עד ליום 15/10/2020 בשעה 10:45 (להלן:" המועד האחרון להגשת הצעות").

באחריות המציעים להתעדכן באתר החברה מעת לעת.

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 17/2020 לביצוע עבודות עפר, תשתיות תת"ק, פיתוח וגינון במתחם אקוספורט אשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת
הצעות לביצוע עבודות עפר, תשתיות תת"ק, פיתוח וגינון במתחם אקוספורט אשקלון (להלן: "העבודות" ו/או "הפרויקט").

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

כנס המציעים יתקיים ביום שלישי 08/09/2020 בשעה 10:30 באמצעות אפליקציית "זום". השתתפות בכנס המציעים אינה חובה, אך היא מומלצת ביותר.

את ההצעות בצירוף המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל, במרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום רביעי 30/09/2020 בשעה 11:45.

יתר תנאי המכרז, לרבות מועדים ותנאי הסף הנדרשים מפורטים בהרחבה בחוברת המכרז.


יוסי דיין, מנכ"ל
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

חוברת מכרז

מסמך 12- כתב כמויות

מסמך 10- מפרט טכני מיוחד

מסמך 11- רשימת תכניות

פרוטוקול כנס מציעים

 מצגת כללית-גדיש

מצגת מתכנני מים וביוב- חברת חגמ

מצגת אדריכלות נוף- חברת אהרונסון

מסמך הבהרות

קישור לכנס המציעים- 

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/76732738290?pwd=eHY5eHBucG91R0ZsZCs0RmozMVE5QT09

 

תכניות קונסטרוקציה- גשר הולכי רגל

תוכניות מערכות הידראוליות - חצר מגופים

תוכניות מערכות הידראוליות - מגלש ניקוז OVERFLOW

תוכניות מערכות הידראוליות - מתקן יניקה

תוכניות מערכות הידראוליות - פירוקים

תוכניות מערכות הידראוליות- מוצא ניקוז אליעזר בן יהודה