הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 18/2015 הקמת מתחם "סי פארק" בחוף דלילה באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ 

מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון

טל':08-6707100       פקס:08-6744514

מכרז פומבי 18/2015

הקמת מתחם "סי פארק" בחוף דלילה באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות להקמת מתחם "סי פארק" בחוף דלילה באשקלון (להלן "העבודות").

 

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות-1969, בענף 200 (פיתוח) בסיווג ג5 וענף 100 (בניה) בסיווג ג5 וענף 400 (ביוב ניקוז ומים) בסיווג ב4, והעומד ביתר תנאיי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום גם באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של 5,500 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בין השעות 9:00- 15:30, וזאת החל מיום חמישי 11/06/2015.  

 

כנס מציעים יתקיים ביום שני 15/06/2015 בשעה 10:00 בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון. מיד לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה.

השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים הינה חובה.

 

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 800,000 ₪ אשר תהיה בתוקף עד 01/12/2015.

 

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון

עד ולא יאוחר מיום חמישי 25/06/2015 בשעה 13:45.

פתיחת המכרז (פומבית) תהיה ביום חמישי 25/06/2015 בשעה 14:00.

 

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

בכבוד רב,

גלעד אורן, רו"ח

מנכ"ל החכ"ל

 

מסמך הבהרות 1

מסמך הבהרות 2

מסמך הבהרות 3 

מסמך הבהרות 4

מסמך הבהרות 5

מסמך הבהרות 6

מסמך הבהרות 7

חוברת מכרז 

כתב כמויות

תוכנית אדריכל 1

תוכנית אדריכל 2

תוכנית אדריכל 3

תוכנית אדריכל 4

תוכנית אדריכל 5

תוכנית אדריכל 6

תוכנית אדריכל 7 

תוכנית אדריכל 8

תוכנית אדריכל 9

תוכנית אדריכל 10

תוכנית אדריכל 11

תוכנית אדריכל 12

תוכנית אדריכל 13

תוכנית בטיחות 1

תוכנית בטיחות 2

תוכנית השקייה וגינון 1

תוכנית השקיה וגינון 2

תוכנית השקיה וגינון 3

תוכנית חשמל 1

תוכנית חשמל 2

תוכנית חשמל 3

תוכנית חשמל 4

תוכנית חשמל 5 

תוכנית אינסטלציה 1

תוכנית אינסטלציה 2

תוכנית קונסטרוקציה 1

תוכנית קונסטרוקציה 2

תוכנית קונסטרוקציה 3

תוכנית קונסטרוקציה 4

תוכנית קונסטרוקציה 5

תוכנית קונסטרוקציה 6

תוכנית תאורה

 

פרוטוקול סיור קבלנים

פרוטוקול כנס מציעים