הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 18/2018 – מכרז לתכנון והקמה של חדרי שנאים טמונים באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לתכנון והקמה של חדרי שנאים טמונים באשקלון (להלן "העבודה").
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות-1969, בענף 100 בסיווג ג1 לפחות ואשר עומד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל בנמל המרינה אשקלון,
בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00, וזאת החל מיום שני 18.06.2018 מהשעה 12:00, וכן באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il ולהורידם ללא תשלום מאתר זה.

כנס המציעים יתקיים ביום רביעי 20.06.2018 בשעה 11:00 בחדר הישיבות של החכ"ל, ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון
ומייד בסיומו יחל סיור קבלנים באתר העבודה. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים אינה חובה, אך היא מומלצת ביותר.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות אוטונומית של בנק ישראלי או חברת ביטוח ישראלית על שמו,
בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 20,000 ₪ אשר תהיה בתוקף עד 1.10.2018.

שאלות ו/או בקשות להבהרות ניתן להעביר בכתב לכתובת מייל monik@chakal.co.il, וזאת לא יאוחר מיום 25.06.2018. תשובות ו/או הבהרות יפורסמו באתר החכ"ל.


את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון
עד ולא יאוחר מיום שני 2.07.2018 בשעה 14:45. פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום שני 2.07.2018 בשעה 15:00.


בכבוד רב,
יוסי דיין, עו"ד
מנכ"ל החברה הכלכלית
לאשקלון בע"מ

חוברת מכרז

פרוטוקול סיור קבלנים