הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 19/2016 להשכרת שטחים מסחריים במתחם הבילוי בשוק העירוני החדש באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 19/2016 להשכרת שטחים מסחריים במתחם הבילוי בשוק העירוני החדש באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות להשכרת שטחים מסחריים במתחם הבילוי שיוקם בשוק העירוני החדש על פי תמהיל השימושים המוצעים- גלידריה, בית מאפה, בית יין ומשקאות, גריל ישראלי, איטלקי וחומוסייה.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.
ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט www.chakal.co.il.
משתתף במכרז חייב לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של 500 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בין השעות 9:00- 15:30, וזאת החל מיום ראשון 21.08.2016.

כנס מציעים וסיור יתקיים ביום שלישי 23.08.2016 בשעה 11:00 בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון.
מיד לאחר מכן יתקיים סיור בשוק. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הינה חובה.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 10,000 ₪ אשר תהיה בתוקף עד 01.11.2016.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון
עד ולא יאוחר מיום רביעי 31.08.2016 בשעה 14:45. (להלן: "המועד האחרון להגשה") פתיחת המכרז (פומבית) תהיה ביום רביעי 31.08.2016 בשעה 15:00.


בכבוד רב,
גלעד אורן, רו"ח
מנכ"ל החכ"ל

 חוברת מכרז

פרוטוקול כנס מציעים