הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 20/2016 ביצוע קידוחי קרקע בדיקות שדה ובדיקות מעבדה במתחם עיר היין באשקלון


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 20/2016 ביצוע קידוחי קרקע בדיקות שדה ובדיקות מעבדה במתחם עיר היין באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות ביצוע קידוחי קרקע בדיקות שדה ובדיקות מעבדה במתחם עיר היין באשקלון (להלן "העבודות").

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע שברשותו אישור תקף ממשרד הכלכלה לפי חוק התקנים, תשי"ג-1953 לביצוע בדיקות קרקע והעומד ביתר תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום גם באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il החל מיום חמישי 13.10.2016.
יש לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של 2,500 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בין השעות 9:00- 15:30, וזאת החל מיום 25.10.2016.

כנס מציעים יתקיים ביום שני 31.10.2016 בשעה 10:00 בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון.
מיד לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים הינה חובה.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 150,000 ₪ אשר תעמוד בתוקף עד 01.03.2017.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון, עד ולא יאוחר מיום שני 14.11.16 בשעה 14:45
פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום שני 14.11.16 בשעה 15:00.


בכבוד רב,
גלעד אורן, רו"ח
מנכ"ל החכ"ל

 חוברת מכרז עדכנית ל 8.11.2016

כתב כמויות עדכני ל 8.11.2016

הבהרה

הבהרה מס' 2

פרוטוקול סיור קבלנים

רשימת שמות המשתתפים בסיור קבלנים