הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 20/2017 ביצוע קידוחי קרקע בדיקות שדה ובדיקות מעבדה במתחם ההייטק/מתנ"ח בעיר אשקלון


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 20/2017 ביצוע קידוחי קרקע בדיקות שדה ובדיקות מעבדה במתחם ההייטק/מתנ"ח בעיר אשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות ביצוע קידוחי קרקע בדיקות שדה ובדיקות מעבדה במתחם ההייטק/מתנ"ח בעיר אשקלון (להלן "העבודות").

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע שברשותו אישור תקף ממשרד הכלכלה או מעבדה מאושרת לפי חוק התקנים, תשי"ג-1953 לביצוע בדיקות קרקע והעומד ביתר תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום גם באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il. כתנאי להשתתפות במכרז, יש לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של 5,000 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00.

כנס המציעים יתקיים ביום רביעי 18.10.2017 בשעה 13:30 בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון. מיד לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים הינה חובה.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 150,000 ₪ אשר תעמוד בתוקף עד 01.03.2018.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון, עד ולא יאוחר מיום חמישי 09.11.17 בשעה 14:15 פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום חמישי 09.11.17 בשעה 14:30.
אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.


בכבוד רב,
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

חוברת מכרז 

פרוטוקול כנס מציעים

מסמך הבהרות