הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 20/2020–להפעלת מעון יום לגיל הרך ברחוב עמק האלה באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 20/2020–להפעלת מעון יום לגיל הרך ברחוב עמק האלה באשקלון

שלום רב,
הרינו להודיעכם כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה.
מועד חדש, לכשיקבע, יפורסם באתר החברה.
יובהר, כי באחריות המציעים להתעדכן באתר מעת לעת.

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 20/2020–להפעלת מעון יום לגיל הרך ברחוב עמק האלה באשקלון

שלום רב,
הרינו להביא לידיעתכם כי חוברת המכרז תועלה לאתר החברה בימים הקרובים.
באחריות המציעים לעקוב אחר העדכונים המתפרסמים באתר החברה.

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 20/2020–להפעלת מעון יום לגיל הרך ברחוב עמק האלה באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות להפעלת מעון יום לגיל הרך ברחוב עמק האלה באשקלון (להלן: "המעון").

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.


תנאי המכרז, לרבות מועדים ותנאי הסף הנדרשים יפורסמו באתר החכ"ל שכתובתו www.chakal.co.il, החל מיום שני, 22.06.2020. העיון אינו כרוך בתשלום.

את ההצעות בצירוף המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל, במרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום ראשון 05/07/2020 בשעה 13:45.


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ