הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 21/2015 – הבהרה מס' 1 הקמת מתחם "סי פארק" בחוף דלילה באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון

טל':08-6707100        פקס:08-6744514

מכרז פומבי 21/2015 – הבהרה מס' 1

הקמת מתחם "סי פארק" בחוף דלילה באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות להקמת מתחם "סי פארק" בחוף דלילה באשקלון (להלן "העבודות").

 

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מודיעה בזאת על קיום כנס מציעים נוסף וכן עדכון תנאי הסף ובהתאמה להאריך את מועד הגשת ההצעות למכרז, כנקוב בהודעה זו.

 

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות-1969, בענף 200 (פיתוח) בסיווג ג5 וענף  100 (בניה) בסיווג ג3 וענף 400 (ביוב ניקוז ומים) בסיווג ב2, והעומד ביתר תנאיי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום גם באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il.

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של 5,500 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי  החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בין השעות 9:00- 15:30.

 

כנס מציעים נוסף יתקיים ביום שני  22/06/2015 בשעה  10:00

בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון.

מיד לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה.

השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים הינה חובה, אלא אם המציע השתתף בכנס קודם ביום 15/06/2015.

 

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 800,000 ₪ אשר תהיה בתוקף עד 01/12/2015.

 

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז,

יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון

עד ולא יאוחר מיום שני 06/07/2015 בשעה 13:45.

פתיחת המכרז (פומבית) תהיה ביום שני 06/07/2015 בשעה 14:00.

 

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

יתר הוראות ותנאי המכרז יוותרו בעינם.

 

בכבוד   רב,

גלעד אורן, רו"ח

מנכ"ל    החכ"ל  

 

פרוטוקול כנס מציעים

מסמך הבהרות

מסמך הבהרות 2

מסמך הבהרות 3

מסמך הבהרות 4

מסמך הבהרות 5